جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


ماده واحده - اختیارات موضوع قانون بیستم مرداد ماه 1331 از تاریخ
انقضا برای مدت یک سال دیگر تمدید می شود.
تبصره - لوایح قانونی که در ظرف مدت اختیارات شش ماهه به امضای آقای
دکتر محمد مصدق نخست وزیر رسیده یا برسد بایستی تا انقضا مدت مزبور کلا به
مجلس شورای ملی تقدیم شود و همچنین هر یک از لوایح قانونی که در ظرف یک
سال دوره تمدیدی در حدود اختیارات تهیه و به موقع اجرا گذارده می شود
بایستی از تاریخ امضای نخست وزیر فعلی منتها تا سه ماه برای تعیین تکلیف
قطعی به مجلس شورای ملی تقدیم شود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است در جلسه فوق العاده شب
سه شنبه سی ام دی ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب ملی شورای ملی
رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :