جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به
اتکا اصول پنجم و چهل و سوم و پنجاهم قانونی اساسی اصل پنجم قانون اساسی
را چنین تفسیر می نماید که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره تقنینیه اعم از
مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است .
این قانون به موجب قسمت اخیر بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی در جلسه
پنج شنبه اول آبان ماه 1331 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی



نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :