جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - کلیه اشخاصی که به علت ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده و
فعلا زندانی می باشند به استثنا محکومین به قتل عمد و راهزنی و سارقین مسلح
هر گاه در مورد جنحه نصف و در مورد جنایت دو ثلث از مدت مجازات درباره
آنان اجرا شده و یا بشود از بقیه مدت مجازات مقرره معاف می شوند.
محکومین به جرم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی از
مقررات این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت یا مثل آن را از
تاریخ تصویب این قانون در ظرف یک سال تسلیم و یا به وجه اطمینان بخشی
تعهد نمایند.
کسی که به موجب این قانون از بقیه مجازات معاف می شود هر گاه در ظرف پنج
سال مرتکب جنحه یا جنایت شود علاوه بر مجازات آن جرم بقیه مدت مجازات هم
که از آن معاف شده در مورد او اجرا خواهد شد. دولت مکلف است از تاریخ
تصویب این قانون تا دو ماه لایحه ساختمان ده زندان و تکمیل زندانهای فعلی
را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
تبصره 1 - کسانی که به علت ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده ولی به
عنوانی از عناوین قانونی از قبیل مرض و غیره زندانی نگردیده یا موقتا
آزاد شده اند نیز مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره 2 - این معافیت شامل آثار تبعی ناشی از محکومیت و مجازات معینه
نخواهد بود.
تبصره 3 - از تاریخ تصویب این قانون در کلیه مواردی که بازداشت افراد
از جهت عدم تادیه مال قانونا تجویز شده مدت بازداشت به قرار روزی پنجاه
ریال محسوب می شود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه چهاردهم
دی ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :