جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی
در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد.
تبصره 1 - برای استفاده از امتیاز شهرداریها می توانند هر یک شرکت
واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر این که حداقل پنجاه و یک درصد سهام آن
متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر
شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد.
تبصره 2 - سهام شرکت اسمی است . هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم
خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشار سهام جدید
شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت .
تبصره 3 - حق رای نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در
غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.
تبصره 4 - مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه
دولت اجازه اتوبوسرانی داشته اند از تاریخ اعلام تاسیس شرکت تا دو ماه حق
تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت .
تبصره 5 - هیچ یک از اعضا انجمن شهر و یا شخص شهردار نمی توانند صاحب
سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تاسیس شرکت باشند و همچنین اقوام بلافصل
آنها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.
تبصره 6 - ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق
آیین نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت .
تبصره 7 - چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و
توانایی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت واحد
مکلف است قیمت تقویمی آن جز از اتوبوس را بپردازد.
تبصره 8 - کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در
آیین نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.
تبصره 9 - کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند
بود.
تبصره 10 - شهرداریها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز
شرکت باشد به قیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود به شرکت واگذار
نمایند.
تبصره 11 - وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند
می توانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکتها به تناسبی که
آیین نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون
ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند.
تبصره 12 - وزارت کشور مکلف است منتها تا یک ماه از تاریخ تصویب این
قانون آیین نامه های مربوطه را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع
اجرا گذارد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره است در جلسه پنج شنبه
شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :