جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون به فاصله شش ماه
ورود و تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه های الکلی و همچنین تهیه و
خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال 1333 به بعد در
سراسر کشور ممنوع سازد به استثنای مصارف طبی و صنعتی . متخلفین از این
قانون طبق موادی که وزارت دادگستری ظرف دو ماه تدوین و به تصویب مجلس
خواهد رسید مجازات خواهند شد.
تبصره 1 - هر مقدار تریاک که دولت هر سال برای صادر نمودن به خارجه
جهت مصارف طبی لازم می داند و در هر مورد اجازه کشت خشخاش و تهیه آن را
می دهد از مقررات این قانون مستثنی خواهد بود.
تبصره 2 - فروش تریاک برای مصرف معتادین بر طبق تجویز طبیب و پروانه
دولت از تاریخ تصویب این قانون حداکثر تا شش ماه از مقررات این قانون
مستثنی خواهد بود و وزارت بهداری و شهرداری مکلفند وسائل معالجه معتادین
را در همه جا فراهم نمایند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه نوزدهم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :