جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 مهر ماه 1309
به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده سوم - امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد باید
تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و
شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل
به خرج مستدعی و یا مستدعیان سه دفعه متوالیا ماهی یک دفعه اعلان کرده و
پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضی نبود
تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می دهد و در
صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد
مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز
خواهد بود. در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به
تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت
می شود. هر گاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از
پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و
امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعی
تصدیق رسیدگی کرده و شهود را در صورتی که باشد استماع نموده رای مقتضی
راجع به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج
مذکور در ماده (8) اخذ نخواهد شد - رای محکمه دائر بر رد تقاضای تصدیق
قابل استیناف و تمیز است .
در کلیه مواردی که مدعی العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای
شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است مثل مدعی خصوصی می تواند بر
تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش
از پانصد ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار
وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی العموم متوفی را بلاوارث بداند
می تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی العموم حق دارد از
رای محکمه که بر علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد - در مواردی که
اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده
مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعی العموم تا سه ماه از تاریخ اجرای
این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت .
چون به موجب قانون 29 فروردین ماه 1313 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را
که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده
ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا "قانون اصلاح
ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت " مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و
هفتم تیر ماه 1313 شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی
رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :