جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده اول - وزارت مالیه مجاز است برای جلوگیری از قاچاق هر یک از
اجناسی که انحصار آن با دولت باشد مقرراتی راجع به الصاق تمبر یا باندرول
یا مهر یا بسته بندی خاص یا تهیه جنس به شکل و ترتیب معین وضع نماید -
متخلفین از آن مقررات جز مرتکبین قاچاق محسوب و مطابق قوانین مربوطه
تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده دوم - دولت مجاز است نسبت به چای داخلی از قرار هر من شش ریال
حقوق انحصاری دریافت نماید عایدات حاصله تابع مقررات مواد 9 و 11 قانون 9
خرداد 1304 خواهد بود.
ماده سوم - محکومیت به جرم قاچاق مستلزم محرومیت از کسب و تجارت جنس
موضوع قاچاق است برای پنج سال ولو این که این محرومیت در حکم محکمه قید
نشده باشد.
محکمه می تواند مدت محرومیت را کمتر از پنج سال معین کند بدون این که
بتواند در هیچ صورت مدت را از دو سال کمتر قرار بدهد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفتم مرداد ماه یک هزار و
سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :