جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده ذیل در تحت نمره 10 تصویب و به قانون راجع به قنوات
مصوب 6 شهریور ماه 1309 اضافه می شود:
ماده 10 - هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتی
برای مشروب ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها
بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی
استفاده کنند شرکا دیگر آب یا مجرا حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر این
که از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود در مورد این ماده اهل خبره
معین می کنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده کردن از آب در
نقطه پایین تر کاسته شود مگر این که در تعین مقدار مزبور بین شرکا اختلافی
موجود نباشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :