جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده واحده - بانک فلاحتی و صنعتی ایران مجاز است به منظور انجام مقاصد
مقرره در قانون 17 دی ماه 1312 موسساتی از تولیدکنندگان و همچنین
شرکتهایی تاسیس نموده و وسایل مالی آنها را خواه به وسیله شرکت در آنها و
خواه به وسیله اعطای اعتبارات که شرایط آن به موجب نظامنامه هیات وزرا
تنظیم خواهد شد ایجاد نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :