جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ماده اول - بانک ملی ایران مجاز است 635 میلیون ریال اسکناس جدید طبع
نموده و از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناسهایی که به موجب این قانون طبع
می شود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که
همیشه معادل لااقل شصت درصد کل اسکناسهایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا
و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد.
بانک ملی ایران می تواند تا رسیدن اسکناسهای جدید و در صورت ضرورت معادل
یک صد میلیون ریال از اسکناسهایی که به موجب قانون (12) مرداد 1311 طبع
شده به جریان بیندازد.
کلیه اسکناسهای فوق تابع مقررات قانون (22) اسفند ماه 1310 راجع به
نگاهداری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.
ماده دوم - پس از رسیدن اسکناسهایی که به موجب ماده (1) این قانون طبع
خواهد شد بانک مکلف است از مجموع اسکناسهای فعلی و اسکناسهای جدید معادل
سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاهداری کرده و فقط آن را به جای
اسکناسهایی منتشر نماید که به واسطه اندراس از جریان خارج می شود.
ماده سوم - 53 خروار و 88 من و 22 سیر و 14 مثقال (15875396 گرم ) طلایی
که دولت از محل ذخیره مملکتی و سایر عواید خود خریداری کرده به ذخیره
راکد اسکناس منتقل می شود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :