جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزیر مالیه اختیار داده می شود از تاریخ تصویب این
قانون هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی را که
محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و موارد لازمه را تهیه نموده پس از تصویب
کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی به جای قوانین فعلی به موقع اجرا
بگذارد این مواد پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد
خواهد شد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس معین نشود به قوت خود باقی
خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک
هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :