جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت داخله مجاز است فارغ التحصیلهای کلاس قضایی را با
حداکثر حقوق رتبه دو استخدام کشوری برای نیابت حکومت نقاطی که محکمه
صلحیه یا بدایت ندارد استخدام نماید و در صورتی که مطابق قانون
فارغ التحصیلهای کلاس قضایی بعد از دو سال خدمت رتبه قضایی آنان تثبیت
گردید مادام که در وزارت داخله مشغول خدمت هستند ترفیع آنان مطابق قانون
استخدام کشوری از رتبه اداری شروع می شود که حقوق دریافتی اول خدمت متناسب
آن باشد و به تخلفات آنان از قوانین قضایی در وزارت عدلیه به ترتیب قانون
استخدام قضات و در امور اداری در وزارت داخله رسیدگی خواهد شد.
تبصره - فارغ التحصیلهای کلاس قضایی که یک الی دو سال در وزارت عدلیه
سابقه خدمت داشته باشند حق تقدم خواهند داشت .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :