جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده اول - به منظور تامین اعتبار خاصی برای کمک به مستمندان و به کار
گماردن آنها از تاریخ ششم آذر ماه 31 مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین
مصرف داخلی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران وصول و بر طبق آیین نامه ای که
توسط وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد برای منظور فوق مصرف
گردد.
تبصره 1 - ثلث درآمد مذکور در این ماده به بنگاه حمایت مادران و
کودکان پرداخت خواهد گردید.
تبصره 2 - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه کلیه
اشخاصی را که با تکدی امرار معاش می نمایند جمع آوری نموده و آنها را طبق
آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد در هر نقطه که صلاح بداند به
کار وادار نماید.
ماده دوم - وزارت دارایی و وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه دهم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :