جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به قرارداد
بین المللی اتومبیلرانی که مشتمل بر 17 ماده است و در تاریخ 24 آوریل 1926
در پاریس از طرف نمایندگان دولت شاهنشاهی به امضا رسیده تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :