جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


ماده واحده - محصلین دبیرستانهای فلاحتی که داوطلب آموزگاری بوده و
تحصیلات خود را در آن دبیرستان بر طبق پروگرام مصوب شورای عالی معارف در
رشته مزبور تعقیب نمایند پس از فراغ از تحصیل در زمره فارغ التحصیلهای
دانشسراهای مقدماتی محسوب و مشمول مقررات مربوطه قانون تربیت معلم مصوب
19 اسفند ماه 1312 خواهند بود.
تبصره - لیسانسیه های دانشسرای عالی از سابق و لاحق مشمول قانون تربیت
معلم خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :