×

آئین نامه ترفیعات افسران شهربانی کل کشور

آئین نامه ترفیعات افسران شهربانی کل کشور

آئین-نامه-ترفیعات-افسران-شهربانی-کل-کشور
ماده 1 - از تاریخ تصویب این آیین نامه کل کشور فقط کسانی می توانند به
مقام افسری نائل شوند که فارغ التحصیل دانشکده افسری شهربانی بوده و برای
قسمتهای انتظامی اختصاص داده شوند.
تبصره 1 - منظور از قسمتهای انتظامی قسمتهایی است که کارمندان آن
برابر مقررات داخلی شهربانی با لباس اونیفورم انجام وظیفه می نمایند.
تبصره 2 - دانشجویانی که در سال 1339 به درجه ستوان دومی مفتخر می شوند
و افسران فعلی شهربانی که آموزشگاه عالی شهربانی یا دانشکده افسری ارتش
را طی نموده اند از مزایای ترفیع فارغ التحصیلان دانشکده افسری شهربانی
استفاده خواهند کرد.
ماده 2 - ترفیع درجه افسران پس از احراز شرایط مندرج در این آیین نامه
بنا به پیشنهاد شهربانی کل کشور منوط به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه
خواهد بود.
ماده 3 - برای نیل به مقام افسری و همچنین ترفیع از درجه سرهنگی به
بالا فرمان همایونی صادر خواهد شد.
ماده 4 - ترفیع درجه افسران فقط در یکم مهر ماه هر سال اعطا خواهد شد
مگر در مواردی که در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ترتیب دیگری
پیش بینی شده باشد که عینا درباره افسران شهربانی نیز اجرا خواهد شد.
ماده 5 - جمع کل افسران هر درجه نباید از نود و پنج درصد محلهای
سازمانی شهربانی کل کشور در درجه مربوط تجاوز کند.
تبصره - حداکثر درجات امرا نبایستی از یک و نیم درصد جمع کل درجات
افسری تجاوز کند.
ماده 6 - حداقل توقف در درجات برای ترفیع افسران و ترتیب آن به شرح
زیر است :
درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
1 - از ستوان دومی به ستوان یکمی 3 سال
2 - از ستوان یکمی به سروانی 4 سال
3 - از سروانی به سرگردی 6 سال
4 - از سرگردی به سرهنگ دومی 5 سال
5 - از سرهنگ دومی به سرهنگی 2 سال
6 - از سرهنگی به سرتیپی 3 سال
تبصره - مدت توقف در درجات سرتیپی و بالاتر (مطابق ترتیب درجات مذکور
در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ) منوط به اراده سنیه شاهانه است .
ماده 7 - افسران شهربانی که فارغ التحصیل آموزشگاه ستوانی سابق شهربانی
یا آموزشگاه های ستوانی ارتش باشند از لحاظ ترفیع به دو طبقه تقسیم
می شوند.
الف - طبقه اول افسرانی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه باشند
حداقل توقف در درجات برای این افسران به شرح زیر خواهد بود.
درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
2 - از ستوان سومی به ستوان دومی 3 سال
2 - از ستوان دومی به ستوان یکمی 4 سال
2 - از ستوان یکمی به سروانی 5 سال
3 - از سروانی به سرگردی 7 سال
تبصره - ترفیع بعدی آنان تابع مقررات عمومی این آیین نامه خواهد بود.
ب - طبقه دوم - افسرانی که فاقد گواهینامه دوره کامل متوسطه باشند
این افسران حداکثر تا درجه سرهنگ دومی ترفیع یافته و حداقل مدت توقف آنان
در هر یک از درجات برای ترفیع به درجه بالاتر یک برابر و نیم مدت توقف
فارغ التحصیلان دانشکده افسری شهربانی خواهد بود در صورتی که از تاریخ
تصویب این آیین نامه درجاتشان بالاتر از سرهنگ دومی باشد نیل به درجات بالاتر
موکول به طی مدارج تحصیلی مندرج در آیین نامه خواهد بود.
تبصره - کسانی که در تاریخ تصویب این آیین نامه با درجه افسری در
شهربانی کل کشور مشغول به خدمت می باشند و هیچ گونه مدرک تحصیلی ندارند با
گذراندن دوره ویژه جزو افسران این طبقه محسوب خواهند شد.
ماده 8 - نیل به درجه سرگردی برای افسران شهربانی که فارغ التحصیلان
دانشکده افسری شهربانی یا آموزشگاه عالی شهربانی باشند علاوه بر احراز
شرایط مندرج در این آیین نامه موکول به طی یکی از دوره های تخصصی شهربانی
خواهد بود.
تبصره 1 - افسرانی که در کشورهای خارجه یکی از دوره های تخصصی مذکور
در این ماده را طی کرده باشند از مقررات این ماده معاف خواهند بود مشروط
بر آن که ارزش تحصیلات آنان به تشخیص اداره آموزش و پرورش شهربانی کل کشور
معادل ارزش آنان تحصیلات یکی از دوره های تخصصی باشد.
تبصره 2 - افسران فعلی شهربانی که فارغ التحصیل دانشکده افسری ارتش
باشند نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده 9 - نیل به درجه سرهنگی علاوه بر احراز شرایط مقرر در این
آیین نامه موکول به طی دوره عالی شهربانی نیز خواهد بود.
ماده 10 - نیل به درجه سرتیپی علاوه بر احراز شرایط مقرر در این
آیین نامه موکول به طی دوره نهایی شهربانی خواهد بود.
تبصره 1 - افسرانی که دارای دانشنامه دکتری در رشته های مختلف پزشکی
دامپزشکی - دندانپزشکی و داروسازی و یا رشته های مختلف حقوق (قضایی - سیاسی
- اقتصادی ) می باشند از مقررات مواد 8 و 9 و 10 و افسرانی که یکی از
دوره های عالی رسته ای ارتش را طی کرده اند از طی دوره عالی شهربانی و
افسرانی که دانشگاه جنگ را طی کرده اند از طی دوره نهایی شهربانی معاف
خواهند بود.
تبصره 2 - شهربانی کل کشور مکلف است در سال 1339 دوره های عالی و
نهایی را که مدت هر یک کمتر از یک سال تحصیلی نخواهد بود تشکیل دهد.
ماده 11 - در غیر شرایط تحصیلی مذکور در ماده 10 نیل به درجه سرتیپی
در موارد استثنایی منوط به اراده سنیه شاهانه است .
ماده 12 - برای نیل به ترفیع کلیه افسران بایستی حداقل نصف مدت مقرر
در مواد 6 و 7 این آیین نامه را در درجات اخیر در شهربانی کل کشور شاغل
شغل سازمانی باشند ولی تمام مدت انتساب در زمان تحصیلی و اسارت جزو مدت
خدمت برای ترفیع محسوب خواهد شد.
تبصره - منتسبین افسرانی هستند که مشمول یکی از موارد زیر باشند:
الف - موقتا به مشاغل مخصوصی گمارده شده که در سازمان شهربانی کل
کشور برای آن مشاغل محل معینی پیش بینی نشده است .
ب - در یکی از مدارس داخله و یا خارجه از طرف شهربانی کل کشور مشغول
تحصیل باشند.
ج - به واسطه حذف یا انحلال محل سازمانی موقتا بدون شغل شوند.
د - افسرانی که مدت بیماری آنها بیش از چهار ماه ادامه پیدا کند تا
یک سال مگر این که این بیماری به سبب خدمت باشد.
ه - افسرانی که اسیر می شوند در تمام مدتی که در اسارت هستند و در
صورتی که از اسارت خارج شوند حداکثر تا 6 ماه که باید به آنان شغل ارجاع
شود در حال انتساب باقی خواهند بود.
و - مامور خدمت در سایر وزارتخانه ها یا بنگاه های ملی یا دولتی شوند.
ماده 13 - موارد زیر جزو مدت خدمت برای ترفیع در آخرین درجه محسوب
نخواهد شد:
الف - مدت زندانی محاکماتی .
ب - مدت تجدید دوره های تحصیلی برای افسران دانشجو که از عهده
امتحانات مربوطه برنیامده اند.
ماده 14 - افسرانی که تحت پیگرد واقع شوند در صورت احراز سایر شرایط
جز صورت ترفیع بگیرها منظور و ترفیع درجه آنان به شرح زیر خواهد بود:
الف - مادامی که تحت پیگرد هستند ترفیع آنان معلق خواهد بود.
ب - اگر پرونده آنان پس از ابلاغ ترفیع سالیانه منتهی به صدور قرار
منع پیگرد یا رای قطعی برائت گردد و در صورت ترفیع بگیرها منظور شده و به
پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه گزارش شده باشد از تاریخ استحقاق به
ترفیع درجه نائل خواهند شد.
ماده 15 - هر تغییری که در مقررات مربوط به مدت ترفیع درجه افسران
نیروهای مسلح شاهنشاهی داده شود در مورد ترفیع درجه افسران شهربانی کل
کشور نیز اجرا خواهد شد و چنانچه تغییر مذکور راجع به شرایط و موانع
ترفیع درجه باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و وزارت جنگ و
شهربانی کل کشور مقررات مشابهی تنظیم تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع
اجرا گذاشته شود.
ماده 16 - این آیین نامه به موجب ماده پنجم قانون تاسیس دانشکده افسری
شهربانی مصوب ششم تیر ماه 1338 تنظیم گردید.
آیین نامه فوق که مشتمل با شانزده ماده و یازده تبصره است در تاریخ هیجدهم
خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیونهای کشور و نظام مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : نامشخص

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1339/03/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.