جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درقسمت دوم ماده 311قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است که (اگر مدعی علیه است دادگاه بایدبه درخواست مدعی سندمذکوررامادام که اصل آن ابرازنشده ازجزءدلایل خارج کند)بنابراین صدورقرارابطال دراین موردجایز نیست وقرارابطال درجائی که ابرازکننده اصل مدعی باشدنه مدعی علیه .
حکم شماره 266-28/8/23شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
266
تاریخ تصویب :
1323/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :