جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری متحده مکزیک را که مشتمل بر پنج ماده و در تاریخ چهارم فروردین 1316 شمسی هجری مطابق 24 مارس 1937 میلادی به امضا رسیده تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه پیوست است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری متحده مکزیک
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و حضرت رییس جمهوری کشور متحده مکزیک
نظر به میلی که به حفظ روابط مودت موجوده بین دو کشور دارند تصمیم به تشیید روابط نامبرده به وسیله انعقاد عهدنامه مودت نموده و اختیارداران خود را برای این مقصود به قرار زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب نادر آراسته
مامور فوق العاده و وزیر مختار خودشان را در کشور آمریکای جنوبی مقیم آرژانتین
و حضرت رییس جمهوری کشور متحده مکزیک
جناب الفونسورژس
سفیر کبیر فوق العاده و مختار کشور متحده مکزیک در آرژانتین
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری متحده مکزیک همچنین بین اتباع دو کشور برقرار خواهد بود.
ماده 2 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی مستقر سازند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از دو کشور در خاک کشور دیگر از معامله که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد به عمل می آید بهره مند شوند.
ماده 3 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند روابط کنسولی و بازرگانی و گمرکی و دریانوردی بین دو کشور همچنین شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به وسیله قراردادهای مخصوصی تنظیم نمایند.
ماده 4 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که برای تسویه هر گونه اختلافی که بین آنها به ظهور رسد و به طور دوستانه در مدت مناسبی از طریق سیاسی عادی حل نگردد متوسل به وسایل مسالمت آمیز شوند.
دولتین این حق را برای خود محفوظ می دارند که در هر مورد به وسیله یک موافقت نامه مخصوصی طرز عملی را که به نظر آنها مناسب می رسد تعیین نمایند.
ماده 5 - این عهدنامه به سه زبان فارسی فرانسه اسپانیولی تنظیم یافته است .
عهدنامه نامبرده به تصویب رسیده و مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد و به محض مبادله اسناد مصوبه عهدنامه به موقع اجرا گذارده خواهد شد و هر گاه اختلاف نظری در تعبیر و تفسیر عهدنامه مزبور پیدا شود متن فرانسه معتبر خواهد بود.
بنا علیهذا اختیارداران مجاز طرفین این عهدنامه را امضا و با مهر خود ممهور نمودند.
بوئنس آیرس - به تاریخ 4 فروردین 1316 شمسی هجری مطابق 24 مارس 1937 میلادی
امضا - نادر آراسته
امضا - آلفونسورژس
اجازه مبادله عهدنامه دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری متحده مکزیک به شرح بالا در جلسه یازدهم دی ماه 1317 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1317/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :