جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


ماده اول - مبلغ دویست هزار ریال که از درآمد بندر پهلوی در سال 1317 برای هزینه ساختن راه به بودجه کل راه سازی انتقال داده شده و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال که به موجب ماده 6 قانون شهریور ماه 1311 مقرر بوده است از درآمد راه به شهرداری تهران انتقال داده شود و برای کسر بودجه راه سازی به اختیار وزارت راه گذارده شده است تصویب می شود.
ماده دوم - دولت مجاز است مقدار قند و شکری که در سال 1317 از کشورهای خارجه خریداری شده و بعدها نیز خریداری خواهد شد از تحصیل گواهینامه صدور معاف دارد.
ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است املاک علی محمدبیک پسر جعفر سلطان اورامانی واقع در کردستان را با ملک خالصه که درآمد سالیانه آن معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید.
ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است ماهیانه دو هزار ریال هزینه تحصیل به آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یک سالگی از اعتبار شهریه و وظیفه که در بودجه منظور شده است بپردازد.
ماده پنجم - وزارت دارایی مجاز است در مواقعی که مقتضیات ایجاب می نماید املاک و یا مستغلاتی را برای دولت خریداری نموده بهای آن را از محل فروش خالصجات پرداخته و پس از آنکه ملک یا مستقل خریداری شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عینا به حساب فروش خالصجات منظور دارد.
ماده ششم - گواهینامه های صدوری که به علت تاخیر در انجام تشریفات مقرره در آیین نامه قانون از مدت اعتبار قانونی یک سال آنها منقضی شده در صورتی که در موقع تسلیم به کمیسیون ارز معتبر بوده اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی تا چهار ماه برای فروش به بانک ملی ایران معتبر خواهد بود.
ماده هفتم - وزارت دارایی مجاز است بقایای مالیات ارضی تا آخر 1313 بدهکارانی که مالیات سالیانه املاک آنها در حوزه دارایی که ملک در آن واقع است از دویست ریال تجاوز ننماید از دفاتر مالیاتی حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نماید.
ماده هشتم - فارغ التحصیلهای دبیرستان دارایی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب 30 مهر 1312 نیستند و وزارت دارایی مجاز است تمام آنها را با پایه دو اداری به خدمت بپذیرد.
ترفیع آنها تابع مقررات استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و ترفیع پایه فارغ التحصیلهای کلاس عالی مالی سابق مشمول ماده 24 قانون استخدام بوده و ماده دوم قانون 30 مهر 1312 نسخ می شود.
ماده نهم - نسبت به فروش محصول کان و کشاورزی که جنبه صادراتی دارد از قبیل خاک سرخ - نمک - تریاک - مواد دخانیه - پنبه و غیره وزارت دارایی مجاز است در مواردی که رعایت مزایده را برخلاف مصلحت دانسته با رعایت صرفه دولت به فروش برساند و معاملاتی که تا به حال شده مشمول این ماده خواهد بود.
ماده دهم - اداره کل کشاورزی مجاز است دامها را به کمک اعتبار مربوطه
تبدیل به احسن نماید.
ماده یازدهم - وزارت راه مجاز است برای کارهای ساختمان و نقشه برداری راه آهن کارمندان فنی جز خارجه از قبیل تکنیسین مباشر و غیره با تصویب هیات وزیران به طور کنترات استخدام نماید حقوق این قبیل کارمندان که نباید از دو هزار ریال تجاوز نماید و مدت خدمت و سایر شرائط خدمت به تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده دوازدهم - وزارت دارایی مجاز است پولهایی را که تا این تاریخ از حاصل فروش گواهینامه های صدور کالای وارداتی جمع آوری و به مصرف خرید گواهینامه های صدور کالای صادراتی نرسیده است و همچنین پولهایی که در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقی می ماند پس از وضع مابه التفاوتی که به موجب بند 5 از قانون بودجه سال 1318 کشور باید به جمع درآمد عمومی نقل شود در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری نموده و در مواقع ضرورت و مصلحت به طور وام در اختیار بنگاه های بازرگانی دولتی گذارده و هر موقع که به علت فزونی صادرات به وجوه مزبور احتیاج پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاه های نامبرده دریافت و به مصرف مقرره در قانون برساند.
ماده سیزدهم - تبصره یک از قانون 23 اردیبهشت ماه 1313 راجع به فزونی درآمد حاصله از اسناد سجلی که برای چاپ برگها و تکمیل سازمان ثبت احوال تخصیص شده لغو می شود.
ماده چهاردهم - دولت مجاز است وامهایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاه های دولتی از بانکهای ملی و کشاورزی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است و یا در عرض سال 1318 منقضی گردد برای یک سال تمدید نماید.
ماده پانزدهم - اختیاری که به موجب قانون 16 فروردین 1314 به وزارت کشور برای استخدام فارغ التحصیلهای دبیرستانها با پایه 2 اداری داده شده لغو می شود.
ماده شانزدهم - مواد زیر در سال 1318 به قوت خود باقی هستند:
الف - مواد 1 الی 11 قانون متمم بودجه سال 1316
ب - ماده 24 قانون متمم بودجه سال 1314
ج - ماده 6 قانون متمم بودجه سال 1313
د - ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1312
ماده هفدهم - مواد زیر مادامی که ملغی نشده اند به قوت خود باقی هستند:
الف - مواد 5/8/9/10/11 قانون متمم بودجه سال 1318
ب - مواد 15/16 قانون متمم بودجه سال 1317
ج - ماده 12 قانون متمم بودجه سال 1316
د - مواد 4/7 قانون متمم بودجه سال 1315
ه - ماده 28 قانون متمم بودجه سال 1313
و - ماده 21 قانون متمم بودجه سال 1310
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1317/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :