جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخوانده درمرحله پژوهشی به مستندچک ودفترتجارتی طرف مدعی پرداخت وجه برات مدرک دعوی باشددادگاه نبایدبه استنادتکذیب بدوی او دلائل استنادی اوراموردتوجه قرارندهدزیرادررسیدگی پژوهشی ابرازدلائل جدیدمنعی نداردوتکذیب نسبت به برات دررسیدگی بدوی مانع ازرسیدگی به دعوی پرداخت وجه برات دررسیدگی پژوهشی نخواهدبود.
حکم شماره 554-2/3/28شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
554
تاریخ تصویب :
1328/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :