جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

* شرح *
رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 376 قانون آئین دادرسی مدنی کسی که سندمنتسب به اونباشد می تواندتردیدکندمنافاتی باتکدیب وانکارندارد.
حکم شماره 707-5/5/27شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
707
تاریخ تصویب :
1327/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :