جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرقراراصالت صلحنامه ای دراثرتحقیق ازیکنفرگواه که ورقه مزبور راتسجیل کرده صادرگرددومسجل هم اظهارداردکه معرف متصالح خودمصالح بوده است چون درواقع مبنای گواهی مشارالیه اظهارخودمصالح است که اصولا نمی توان به نفع اودلیل دانست بنابراین احرازصحت صلحنامه مستندبه دلیل نبوده ورسیدگی منطبق باقانون نیست .
حکم شماره 1449-28/6/28شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1449
تاریخ تصویب :
1328/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :