جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که معادل
5000000 ریال مسکوک مسی به سکه های پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج
دیناری و پنجاه دینار (ده شاهی ) ضرب و به جریان گذارده سکه های مزبور ارزش
همان سکه های پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری نیکل و نیم
ریالی نقره را خواهند داشت - مخارج ضرب سکه های مزبوره از محل اعتبار
ضرابخانه تادیه خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد
و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :