جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده اول - اداره کل تجارت می تواند فروش اجناسی را که مجاز بوده و
بعدا ممنوع شده یا بشود و همچنین اجناسی را که در انحصار دولت است و
مقتضی بداند منحصر به مراکزی نماید که تحت نظارت و تفتیش دولت باشد. صورت
این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجار دارنده آن
اخطار می کند تا در مدت معین اجناس خود را به مراکز فروشی که تعیین می شود
تسلیم نمایند.
ماده دوم - اجناسی که پس از مدت مقرر در اعلان تمرکز به مراکز معینه
تسلیم نشود در نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و متخلف
بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد.
ماده سوم - سایر مقررات مربوطه به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.
ماده چهارم - این قانون بلافاصله بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار
و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :