جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


ماده واحده - اداره کل تجارت مجاز است کلیه منسوجاتی که قیمت آن از
متری شش ریال کمتر است (به استثنای روبان و توری ) و در مراکز فروش دولتی
تمرکز حاصل نموده به تشخیص خود با اخذ صدی پنج به عنوان مخارج مراکز فروش
دولتی ممهور به مهر مخصوص یا سرب نموده به صاحبان آن مسترد سازد که به
مصرف فروش برسانند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :