جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد مبارزه با ملخ در نواحی سرحدی
مشتمل بر هشت ماده و قرارداد دفع آفات و مبارزه با امراض نباتی مشتمل بر
پنج ماده و دو مراسله متعاطیه و یک پروتکل و قرارداد صحی بیطاری مشتمل بر
بیست و چهار ماده و دو پروتکل و دو نمونه ضمیمه آن را که در تاریخ چهارم
شهریور ماه 1314 مطابق 27 اوت 1935 امضا شده تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن سه فقره قرارداد ضمیمه است در جلسه
بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد مبارزه با ملخ در نواحی سرحدی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای عقد
قرارداد مبارزه با ملخ در نواحی سرحدی اختیارداران خود را به قرار ذیل
تعیین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران جناب آقای باقر کاظمی وزیر امور خارجه
از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جناب آقای ا. س . چرنیخ سفیر
کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران .
اختیارداران فوق الذکر پس از ارائه متقابله اختیارنامه های خود که مطابق
قاعده و ترتیب بود در مراتب ذیل موافقت نمودند.
ماده 1 - طرفین متعاهدین موافقت می کنند که در نواحی سرحدی خود که در حدود
150 کیلومتر در طرفین سرحد اترک و 100 کیلومتر در طرفین سایر سرحدات واقع
است اقدامات راجع به مبارزه بر علیه ملخ مراکشی را به عمل آورند.
ماده 2 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که مقصود از اقدامات مبارزه بر
علیه ملخ مراکشی عملیات معمولی برای مبارزه با این آفت فلاحتی می باشد از
قبیل خود عملیات انهدامیه - مراقبت در طیران ملخ - تفتیش و ثبت محلهای
تخم گذاری ملخ که هر یک در موقع خود به عمل خواهد آمد - عملیات ثبت مزبور
منوط به تفتیشاتی خواهد بود برای اینکه موثرترین مبارزه با ملخ به عمل
آید طرفین موافقت می کنند که عملیات انهدامیه را از موقع خارج شدن پور ملخ
از تخم شروع و کلیه اقدامات ممکنه برای انهدام آنها قبل از اینکه قادر به
پرواز باشند به عمل آید.
تاریخ اجرای عملیات فوق الذکر همه ساله به توسط کمیسیونی که در ماده 6 این
قرارداد پیش بینی شده است معین خواهد شد.
ماده 3 - طرفین متعاهدین موافقت می کنند که در انهدام ملخ کاملترین طرق
علمی معموله را (طرق شیمیایی و در صورت لزوم طرق مکانیکی ) مجری بدارند.
طرفین در مبارزه با ملخ بالدار فقط اقدامات شیمیایی را معمول می دارند.
ماده 4 - دولتین موافقت می کنند که در صورت بروز ملخ دریایی در خاک آنها
اقدامات ممکنه را برای مراقبت در جریان نمو و حرکت ملخ مزبور و مبارزه با
آن به عمل آورند ضمنا طرفین موافقت می کنند که در صورت بروز ملخ دریایی
یکدیگر را از اقدامات متخذه برای مبارزه با آن مطلع سازند.
ماده 5 - هر یک از طرفین موافقت می کنند که در صورت مراجعه طرف دیگر
سمومات و مصالح و سایر لوازم دیگری که برای مبارزه بر علیه ملخ لازم است
به آن تسلیم نمایند فهرست مصالح و مقدار و مواعد و شرایط واگذاری سمومات
و سایر لوازمات با موافقت طرفین معین می گردد.
ماده 6 - برای تنظیم و تطبیق نقشه های مبارزه با ملخ و تعیین تاریخ اجرای
عملیات پیش بینی شده در ماده 2 و طرق مذکوره در ماده 3 و همچنین برای حصول
اطلاع از اجرای عملیات مزبور و نتایج آن و برای مشورت در سایر مسائل
مربوطه به این اقدامات کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین متعاهدین تشکیل
خواهد شد.
پیشنهادات این کمیسیون در صورت تصویب مقامات مربوطه به موقع اجرا گذارده
می شود. تاریخ و محل تشکیل کمیسیون با توافق نظر طرفین تعیین و لااقل دو
مرتبه جلسه در سال خواهد شد.
ماده 7 - طرفین متعاهدین موافقت می کنند که در دوره عملیات از 22 مارس الی
24 ژوییه هر سال هر پانزده روز یک مرتبه یکدیگر را راجع به خارج شدن ملخ
مراکشی از تخم و جریان مبارزه با آن و سایر اطلاعات لازمه نسبت به نواحی
مذکوره در ماده (1) تلگرافا مطلع سازند.
ماده 8 - این قرارداد به تصویب مقامات تقنینیه طرفین متعاهدین رسیده و
نسخ مصدق آن در مسکو مبادله خواهد شد. قرارداد مزبور برای مدت سه سال از
تاریخ تصویب منعقد می شود.
هر گاه یکی از طرفین متعاهدین بخواهد به این قرارداد در انقضای مدت
فوق الذکر خاتمه بدهد باید نیت خود را کتبا در آخر سال دوم به طرف دیگر
اعلام دارد در صورت عدم مبادرت به این اقدام اعتبار این قرارداد به خودی
خود ادامه پیدا خواهد نمود.
این قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین متعاهدین یک سال قبل فسخ آن را اعلام
ندارد معتبر خواهد بود.
اختیارداران فوق الذکر در تایید مراتب فوق این قرارداد را امضا و با امهار
خود ممهور ساختند.

این قرارداد در تهران به دو نسخه به زبان فرانسه تدوین گردید.
قرارداد دفع آفات و مبارزه با امراض نباتی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای عقد
قرارداد دفع آفات و مبارزه با امراض نباتی اختیارداران خود را به قرار
ذیل تعیین نمودند:
دولت شاهنشاهی ایران جناب آقای باقر کاظمی وزیر امور خارجه .
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جناب آقای ا. س . چرنیخ سفیر کبیر
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران .
اختیارداران فوق الذکر پس از ارائه متقابله اختیارنامه های خود که مطابق
قاعده و ترتیب بود در مراتب ذیل موافقت نمودند.
ماده 1
طرفین متعاهدین متقابلا همدیگر را از بروز آفات و امراض خطرناک نباتی با
ذکر مناطق انتشار آفات و امراض خاصه در مناطق متصله به سرحد در حدود 50
کیلومتر از سرحد مطلع می نمایند.
آفات مزبور به شرح ذیل می باشد:
کرم سرخ پنبه .
سرطان سیب زمینی .
سرطان مرکبات .
آفت گندم .
فهرست اسامی آفات و امراض نباتات فلاحتی که مقرر است طرفین متعهد شوند
متقابلا به همدیگر اطلاع بدهند ممکن است بعدها به موافقت نظر طرفین تغییر
یابد.
ماده 2
طرفین موافقت نمودند که محمولات نباتی الاصل از قبیل پیاز - بذر - قلمه -
ریشه - ساقه که برای ازدیاد به حدود طرف متعاهد دیگر حمل می شود و نیز
کلیه محصولات گندم و سیب زمینی و مرکبات باید دارای تصدیق از ادارات مربوطه
دولتی دائر به نداشتن امراض ساریه و آفات مذکوره در ماده 1 این قرارداد
بوده باشند.
و اما راجع به الیاف پنبه اداره مربوطه تصدیقی مبنی بر اینکه از ناحیه
فاقد کرم سرخ پنبه بیرون آمده اند خواهند داد.
هر کدام از طرفین در خاک خود تفتیش تصدیقاتی را که برای محمولات نباتی الاصل
فوق الذکر صادر شده و به خاک طرف دیگر حمل می شود معمول و مجری می دارد.
ماده 3
طرفین متعاهدین قبول می کنند که متقابلا یکدیگر را راجع به کلیه قوانین و
مقررات مربوطه به قرنطین نباتات را که ورود محمولات نباتی الاصل را تحدید و
تنظیم نموده و برای آنها معاینه قرنطینی مقرر می دارند و همچنین راجع به
فهرست محمولات نباتی الاصل که باید در خاک هر یک از طرفین متعاهدین مورد
معاینه قرنطینی واقع بشود مطلع سازند.
ماده 4
1 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند هر کدام در خاک خود مقرراتی وضع
نمایند که سفارشات تخم پنبه از ممالک خارجه فقط با اجازات مقامات مربوطه
دولتی باشد مقامات دولتی مزبور دفاتری برای ثبت حساب اجازه هایی که صادر
می نمایند نگاه می دارند تا اینکه اطلاعات مربوطه به اشخاص و موسساتی که
سفارش بذور را داده اند و محلی که بذور از آنجا صادر می شود و مقدار آن و
همچنین محلی که قصد کشت آن را دارند همواره تحت اختیار داشته باشد.
2 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که هر کدام در خاک خود مقرراتی وضع
نمایند که آشغالهای حاصله در نتیجه پاک کردن پنبه نواحی آلوده به آفات
پنبه مذکوره در ماده 1 به طور الزامی در کارخانجات پنبه پاک کنی سوزانده
شود.
ماده 5
این قرارداد به تصویب مقامات تقنینیه طرفین متعاهدین خواهد رسید و مبادله
نسخ مصدق آن در مسکو به عمل خواهد آمد.
قرارداد مزبور برای مدت سه سال از تاریخ تصویب منعقد می شود و هر گاه یکی
از طرفین متعاهدین بخواهد پس از انقضا مدت مزبور از این قرارداد صرف نظر
نماید باید قصد خود را کتبا در آخر سال دوم به طرف دیگر اطلاع بدهد و الا
قرارداد با همان ترتیب سابق تمدید شده محسوب خواهد شد و بنابراین برای
بعد هم مادام که یکی از طرفین متعاهدین انصراف خود را کتبا با یک سال
اخطار قبلی اعلام نکرده دارای اعتبار خواهد بود اختیارداران فوق الذکر در
تایید مراتب فوق این قرارداد را امضا و با امهار خود ممهور ساختند.
در شهر تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تدوین یافت .
آقای وزیر.
بر طبق ماده 4 قرارداد بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت ایران
راجع به مبارزه بر علیه امراض و آفات نباتی که در 27 اوت 1935 امضا
گردیده است افتخار دارم به اطلاع شما برسانم که مقررات ذیل فعلا در اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری می باشد.
1 - راجع به منع ورود سیب زمینی - پیاز - قلمه و سبزیجات بدون اجازه مخصوص
در هر مورد.
2 - راجع به منع ورود خربوزه و گرمک به خاک جمهوری شوروی سوسیالیستی
ترکمنستان و ناحیه استالین گراد شوروی .
3 - راجع به منع ورود به خاک شوروی تخم پنبه - و سایر نباتات الیافی بدون
اجازه مخصوص کمیساریای شوروی فلاحت در هر مورد.
4 - راجع به تعیین پستها و تواریخ ورود الیاف پنبه و الیاف و سایر نباتات
الیافی به شرح ذیل :
طریق پهلوی بادکوبه و طریق کودان عشق آباد در تمام سال با دود دادن در
عشق آباد و بادکوبه طریق ارتق جلفا و شاه تختی از اول نوامبر تا اول آوریل
بدون دود دادن .
5 - راجع به تعیین پستهایی که از آنجا کلیه آلات مربوطه به ازدیاد نباتات
وارد خواهند شد.
کودان بیات حاج (ناحیه غزل اترک و بادکوبه )
احترامات فائقه .... امضا چرنیخ 27 اوت 1935
آقای سفیر کبیر
افتخار دارم که وصول مراسله مورخه 27 اوت 1935 جناب عالی را که راجع به
نظامات مربوطه به ورود نباتات به خاک جماهیر شوروی سوسیالیستی است اشعار
داشته و چنانچه مقرراتی نظیر مقررات مذکور در ایران وضع و به موقع اجرا
گذارده شد به اطلاع جناب عالی برسانم .
احترامات فائقه
کاظمی
قرارداد صحی بیطاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای عقد
قرارداد صحی بیطاری اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران جناب آقای باقر کاظمی وزیر امور خارجه .
از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جناب آقای ا. س . چرنیخ سفیر
کبیر شوروی در ایران .
اختیارداران فوق الذکر پس از ارائه متقابله اختیارنامه های خود که مطابق
قاعده و ترتیب بود در مراتب ذیل موافقت نمودند:
مقررات عمومی
ماده 1 - دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی محض
تشیید روابط اقتصادی و تجارتی و جلوگیری از سرایت امراض ساری حیوانی از
یک مملکت به مملکت دیگر و نیز برای اینکه استفاده از مراتع تحت نظم و
ترتیب آورده شود به موجب این قرارداد تعهد می نماید هر کدام از دولتین
متقابلا در خاک خود کلیه اقداماتی را که جهت مبارزه با امراض ساری حیوانی
و ایجاد نظارت صحی بیطاری نسبت به اغنام و احشام و مواد خام حیوانی که از
یک مملکت به مملکت دیگر عبور داده می شود لازم است به عمل آورند.
ماده 2 - سوق اغنام و احشام و حمل محصولات حیوانی از ایران به اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی و برعکس از نقاط سرحدی مخصوصی که پست های قرنطینه
و نظارت بیطاری تاسیس خواهد شد مجاز می باشد نقاط مذکور با توافق نظر
طرفین تعیین خواهد شد.
ماده 3 - در صورتی که در نقاط سرحدی در میان حیواناتی که به خارج سرحد
سوق داده می شود امراض ساری بروز یابد و یا مواد خام حیوانی غیر سالم از
نقطه نظر صحی بیطاری کشف گردد برای این قبیل حیوانات و مواد خام حیوانی
اجازه سوق و عبور از سرحد داده نمی شود.
ماده 4 - تصدیقات صحی بیطاری که از طرف موسسات بیطاری سرحدی دولتی مربوطه
ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صادر می گردد متقابلا برای طرفین
معتبر شناخته می شود.
ماده 5 - موسسات بیطاری ایران و ادارات مربوطه اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی متقابلا نمونه امضاها و مهرهای ادارات و مامورین بیطاری خود را
که حق دادن تصدیقات مذکوره در ماده (4) را خواهند داشت به یکدیگر می دهند.
ماده 6 - منطقه سرحدی که تابع نظارت بیطاری مخصوص می باشد عبارت از
منطقه ای است که در مسافت 15 کیلومتر هر دو طرف خط سرحدی طرفین متعاهدین
واقع است هر گاه در نزدیکترین نواحی قرب سرحد امراض ساریه در احشام بروز
کند نظارت بیطاری طرفین متعاهدین به قید فوریت یکدیگر را به توسط ادارات
سرحدی از قضیه مطلع خواهند ساخت .
ماده 7 - اغنام و احشامی که به مراتع سوق داده می شود باید بر طبق اظهاریه
کتبی صاحب آن یا رییس گله که با اطلاعات تصدیق بیطاری موافقت داشته باشد
هفت روز قبل از سوق در دوائر محلی ثبت و مورد معاینه بیطاری واقع شده
باشد.
تصدیق بیطاری بر طبق مدل نمره (1) منضمه به این قرارداد از طرف دکتر
بیطار دولتی داده خواهد شد و فقط ممکن است پس از معاینه بیطاری منتهی تا
سه روز قبل از سوق اغنام و احشام صادر بشود و این اطلاعات راجع به نتیجه
معاینه در اظهاریه صاحب اغنام و احشام قید می گردد - تصدیق بیطاری برای
مدت ایامی که جهت رسید احشام به سرحد لازم است با توجه به این نکته که
احشام روزی 10 - 12 کیلومتر راه طی می کنند معتبر خواهد بود. تعداد روزهای
مربوطه از طرف دکتر بیطار در تصدیق قید می گردد در صورت گذشتن مدت مزبوره
تصدیق فقط ممکن است بعد از معاینه جدید احشام از طرف دکتر بیطار با قید
نتیجه معاینه مربوطه در تصدیق تمدید یابد.
ماده 8 - در صورت تغییر تعداد اغنام و احشامی که به چراگاه می رود صاحبان
اغنام و احشام یا رییس گله مکلف است مراتب را به اطلاع مامورین محلی که
فورا به دکتر بیطار سرحدی اطلاع خواهند داد برسانند تا دکتر بیطار بتواند
در محل علل تغییر تعداد اغنام و احشام را معین و نتیجه معاینه را در
تصدیق قید نماید.
ماده 9 - هر گاه در موقع عبور از سرحد عده حیوانات غیر از عده مذکوره در
تصدیق باشد تمام گله قبل از عبور از سرحد در قرنطینه گذارده خواهد شد.
ماده 10 - در نقاط سرحدی که معمولا سوق اغنام و احشام به مراتع به عمل
می آید پست های صحی بیطاری با توافق نظر طرفین تاسیس خواهد شد.
ماده 11 - کلیه حیوانات در موقع عبور از سرحد از روی مندرجات تصدیقات
بیطاری متفقا از طرف دکترهای بیطار ایران و اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی مورد رسیدگی و معاینه قرار داده خواهند شد.
ماده 12 - در موقع توقف اغنام و احشام یک طرف در مراتع طرف دیگر طرفین
متعاهدین تقبل می نمایند که به وسیله موسسات بیطاری خود مواظبت های بیطاری
لازمه را درباره احشامی که در خاک آنها می باشند به عمل آورند.
ماده 13 - در موقع مراجعت اغنام از مراتع کلیه مقررات صحی بیطاری با همان
شرایطی که در موقع سوق به مراتع ییلاقی به عمل می آید در سرحد نیز عمل
خواهد شد.
ماده 14 - احشامی که مورد استفاده صنعتی بوده و یا برای ذبح می باشند در
موقع عبور از سرحد باید تصدیق بیطاری مملکت مبدا را که بر طبق مدل نمره 2
منضمه به این قرارداد صادر شده باشد داشته باشد بدون ارائه تصدیق مزبور
اجازه عبور از سرحد داده نخواهد شد.
به احشام شاخ دار درشت که اجازه عبور از سرحد داده می شود باید در محل مبدا
داغی به گوش آنها زده شود.
ماده 15 - در صورت بروز مرض طاعون گاوی در منطقه که شعاع آن از پست
بیطاری قرنطینی سرحدی چهل کیلومتر باشد عبور احشام درشت از پست مزبور در
مدت 60 روز از تاریخ اعلام رسمی خاتمه یافتن مرض ساری حیوانی ممنوع خواهد
بود.
اما راجع به احشام کوچک سوق آنها فقط از نقاط آلوده ممنوع می گردد.
ماده 16 - راجع به سوق گله های احشام شاخ دار درشت و کوچک و خوک و شتر و
اسب و سایر حیوانات دارای یک سم صاحبان آن یا گله بان ها مکلف هستند قبلا
مراتب را به دکتر بیطار پست بیطاری صحی قرنطینی اظهار نمایند.
ماده 17 - هر گاه تصدیق حیواناتی که باید از سرحد سوق داده شود به طوری
که لازم است مرتب نباشد و یا دکتر بیطار در حیوانات مزبور علائمی از امراض
ساری کشف نماید کلیه حیوانات مزبور قبل از عبور از سرحد قرنطین گذارده
می شوند.
ماده 18 - به گوش احشام شاخدار درشت که به قرنطینه گذاشته شده اند مجددا
پس از اختتام دوره قرنطینه داغی گذارده می شود.
ماده 19 - حمل محصولات حیوانی خام از راه خشکی فقط از نقاط معینه قرنطینی
اجازه داده می شود مشروط بر اینکه صاحب محصولات مزبور تصدیق مطابق مدل نمره
(2) منضمه به این قرارداد را ارائه بدهد.
ماده 20 - برای مواد خام حیوانی فقط در صورت رعایت شرایط در باربندی آنها
اجازه عبور از سرحد داده می شود. پیه آب کرده در بشکه ها و یا صندوق یا
لاوک ها روده کم نمک در بشکه ها و لاوک ها روده خشک نمک زده و آماده در صندوق
یا سبد یا بشکه و پشم و موی خوک و استخوان و شاخ و سم در کیسه و یا بشکه
عبور چرم احشام شاخ دار درشت فقط به شرطی مجاز خواهد بود که کاملا خشک شده
باشد.
ماده 21 - برای مواد خام حیوانی که در موقع معاینه بیطاری دارای باربندی
مطابق مقررات ماده فوق الذکر بوده و به مهر نظارت صحی بیطاری ممهور شده
باشد اجازه عبور داده می شود.
ماده 22 - موسسات بیطاری ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت
می کنند همدیگر را متقابلا از مسائل مربوطه به جریان و توسعه امراض ساری
حیوانی در خاک خود و همچنین از اقداماتی که برای جلوگیری از امراض مزبوره
به عمل آورده اند مطلع نمایند بدین مناسبت طرفین همه ماهه اطلاعاتی راجع به
جریان امراض حیوانی و نیز راپرت های سالیانه و اطلاعات دیگری که حاکی از
بیان وضعیت بیطاری و صحی طرفین متعاهدین باشد مبادله می کنند.
تبصره - هر یک از طرفین باید یکدیگر را متقابلا از بروز طاعون گاوی و
ذات الریه ساری احشام شاخدار درشت در مناطق سرحدی خود به شعاع 40 کیلومتر
تلگرافا مطلع سازند.
ماده 23 - نظارت بیطاری طرفین متعاهدین از اطلاعاتی که راجع به بروز و
سرایت امراض ساریه حیوانی در نواحی واقعه در نزدیکی سرحد و نیز راجع به
اخفا امراض ساری حیوانی از طرف اهالی حاصل می نمایند همدیگر را مطلع
خواهند ساخت .
ماده 24 - این قرارداد به تصویب مقامات مقننه طرفین متعاهدین خواهد رسید
و مبادله نسخ مصدق آن در مسکو به عمل خواهد آمد - قرارداد مزبور برای مدت
سه سال از تاریخ تصویب منعقد می شود و هر گاه یکی از طرفین متعاهدین
بخواهد پس از انقضا مدت مزبور از این قرارداد صرف نظر نماید باید قصد خود
را کتبا در آخر سال دوم به طرف دیگر اطلاع بدهد و الا قرارداد با همان
ترتیبات سابق تمدید شده محسوب خواهد شد و بنابراین بعد هم مادام که یکی
از طرفین متعاهدین انصراف خود را کتبا با یک سال اخطار قبل از اعلان نکرده
دارای اعتبار خواهد بود.
اختیارداران فوق الذکر در تایید مراتب فوق این قرارداد را امضا و با امهار
خود ممهور ساختند.
در شهر تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تدوین یافت .
پروتکل
در موقع امضا قرارداد صحی بیطاری بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی طرفین متعاهدین موافقت کرده اند که مدل تصدیقنامه که
برای مواد خام حیوانی باید صادر شود به طور متمم تنظیم شده و به وسیله
طرفین در موقع مبادله نسخ مصدق قرارداد مزبور امضا خواهد شد.
ضمیمه ماده 7 قرارداد صحی بیطاری
مدل نمره (1)
تصدیق بیطاری نمره ....
1 - تاریخ .... ماه ..... سال ....
2 - محل صدور تصدیق بیطاری ....
3 - صادرکننده .... اسم ... نام خانوادگی ...
اسم موسسه ....
4 - آدرس صادرکننده .....
5 - نوع و قسم حیوانات (حیوان شاخدار درشت - گوسفند - بز - اسب - الاغ
قاطر و غیره )...
6 - تعداد اغنام و احشام ... (به تمام حروف )
7 - علائم ...
8 - از چه محلی حیوانات می آیند....
9 - نقطه سرحدی که برای چراگاه عبور می کنند....
10 - محل و نقطه که عازم آن می باشند...
11 - اطلاعات متفرقه .....
امضاکننده ذیل دکتر بیطار تصدیق می نماید که حیوانات مذکوره در فوق سالم و
از محل سالم و فاقد از امراض ساریه حیوانات می آیند و همچنین در محلی که
از آنجا آمده در محلهایی که تا وصول به سرحد عبور کرده اند طاعون گاوی و
آبله و سایر امراض ساریه مربوطه به حیوانات که موضوع این تصدیق می باشد در
مدت 60 روز اخیر وجود نداشته است
محل امضا دکتر بیطار محل مهر
ضمیمه ماده 14 قرارداد صحی بیطاری
مدل نمره (2)
تصدیق بیطاری نمره ....
1 - تاریخ .... ماه ..... سال ....
2 - محل صدور تصدیق بیطاری ....
3 - صادرکننده اسم ...... نام خانوادگی .....
اسم موسسه ....
4 - آدرس صادرکننده .....
5 - نوع و قسم حیوانات (حیوان شاخدار درشت - گوسفند - بز - اسب - الاغ
قاطر و غیره )...
6 - تعداد اغنام و احشام ... (به تمام حروف )
7 - علائم ...
8 - از چه محلی حیوانات می آیند....
9 - نقطه سرحدی که عبور خواهند کرد....
10 - محل و نقطه که عازم آن می باشند...
11 - اطلاعات متفرقه .....
امضاکننده ذیل دکتر بیطار تصدیق می نماید که حیوانات مذکور در فوق سالم
بوده و از محلی که می آیند طاعون گاوی و ذات الریه حیوانات درشت شاخدار در
مدت 60 روز اخیر و همچنین وجود آبله و تب برفکی و سایر امراض مسریه مخصوص
حیوانات که موضوع این تصدیق است در مدت 30 روز اخیر اطلاع داده نشده است .
محل امضا دکتر بیطاری دولتی محل مهر
اجازه مبادله سه فقره قراردادهای مبارزه با ملخ و دفع آفات نباتی و صحی
بیطاری منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی به شرح فوق در
جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهارده داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :