جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


ماده اول - کلیه موسسات صحی مملکتی و بلدی - صحیه نظمیه ها و موسسه
پاستور در اداره کل صحیه متمرکز خواهد شد.
ماده دوم - رییس کل صحیه در تحت هدایت قانونی وزارت داخله با رعایت
اصول مسئولیت وزرا کلیه امور صحیه را عهده خواهد داشت - مشارالیه در تحت
نظارت قانونی و تصویب وزیر داخله اختیار تام خواهد داشت که بودجه تفصیلی
صحیه را تهیه کرده تشکیلات اداره کل صحیه و تمام شعب آن را بدهد.
ماده سوم - وزارت داخله مکلف است مطابق نظریات و پیشنهادهای رییس کل
صحیه دائر به تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و انفصال مستخدمین صحیه در
حدود این قانون و قوانین موضوعه مملکتی رفتار نماید.
ماده چهارم - رییس اداره کل صحیه سمت معاونت فنی وزارت داخله را داشته و
به این سمت در مجلس و هیات وزرا حق حضور و شرکت در مذاکرات مطالب مربوطه
خواهد داشت .
تبصره - نظامنامه تشکیلات و وظایف اداره کل صحیه پس از تصویب کمیسیون
داخله مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در سیزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد
و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :