جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور
در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج
اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا
محاکم و نیز مقصود از جمله (اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده
باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست
می آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی رسیده است .
چون به موجب قانون 7 دی ماه 1314 "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن
جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای
تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون تفسیر ماده 238
قانون مجازات عمومی ) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی
ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای
ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیارینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :