جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرازطرف خوانده نسبت به سندی که ازطرف خواهان ابرازشده ومستند دعوی اوبوده تکذیب بعمل آیدودرخواست ملاحظه اصل سندمزبوررابنماید دادگاه نباید(بعلت اینکه نسبت به اصالت ورقه مزبوردردعوی دیگری که بین خواهان وکسی دیگربوده رسیدگی شده )صحت واصالت ورقه مذکوررانسبت به خوانده که دردعوی مزبوردخالتی نداشته ثابت داند.
حکم شماره 960-7/6/27شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
960
تاریخ تصویب :
1327/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :