جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


ماده 1 - وزارت دارایی مجاز است اضافات حقوق موضوع قانون ششم آبان
1320 را در پنج ماه آخر سال 1320 از محل صرفه جویی اعتبارات بودجه کشور
بپردازد.
ماده 2 - وزارت دارایی مجاز است تا مبلغ چهار صد میلیون ریال اسناد
خزانه با سررسیدهایی که از چهار ماه تجاوز نکند در جریان گذاشته و اعتبار
لازم برای بهره آن در بودجه هر سال منظور دارد.
صندوقهای دولتی مکلفند این اوراق را در سررسید به جای پول نقد به بهای
اسمی آنها قبول نمایند.
خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی
آزاد است .
اصل و بهره اسناد خزانه با ارز خارجی قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده 3 - تبدیل اداره کل بهداری به وزارت بهداری و اداری کل کشاورزی
به وزارت کشاورزی و ضمیمه شدن سازمان اداره کل انتشارات و تبلیغات به
وزارت فرهنگ و سازمان اداره امنیه به وزارت کشور از روز سی ام شهریور ماه
1320 تصویب می شود.
ماده 4 - در مواردی که به تشخیص هیات وزیران انجام تشریفات مناقصه
اسباب تاخیر برقراری انتظامات کشور و تامین خواربار اهالی شناخته شود
اجرای تشریفات مذکور تا آخر سال 1320 اجباری نخواهد بود.
ماده 5 - گندمی که به منظور تامین خواربار کشور وارد شده و یا وارد
می شود از خرید تصدیق صدور معاف است .
ماده 6 - از اول مهر ماه 1320 ماهی سه هزار ریال به شرح زیر درباره
ورثه مرحوم کیخسرو شاهرخ از محل درآمد عمومی کشور برقرار می شود:
بانو کتایون عیال و دوشیزه پروین شاهرخ مادام که شوهر اختیار نکرده اند هر
یک 750 ریال آقایان فریدون شاهرخ و داریوش شاهرخ مادام که به سن بیست و
یک سال نرسیده اند هر یک 750 ریال .
ماده 7 - بر شهریه ای که طبق ماده چهار قانون متمم بودجه 1318 برای
آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم علی اکبر داور تعیین شده بود ماهی دو
هزار ریال افزوده می شود و نیز مبلغ 750 ریال در ماه به تاج خانم مادر و
750 ریال در ماه به عالم تاج خانم خواهر آن مرحوم که در کفالت او بوده اند
مادام که شوهر اختیار نکرده اند تصویب می شود.
ماده 8 - وزارت دارایی مجاز است کسر مصارف پنج ماهه آخر سال 1320 اداره
کل شهربانی را از محل صرفه جویی بودجه سال 1320 آن اداره بپردازد.
ماده 9 - اقدامات زیر تصویب می شود:
الف - انتقال شصت میلیون ریال از محل صرفه جویی اعتبار 1320 وزارت جنگ
به اعتبار سال مذکور اداره امنیه .
ب - افزایش بیست میلیون ریال برای مصارف پیش بینی نشده و غیر قابل
احتراز از صرفه جویی اعتبارات بودجه 1320 کشور به ماده 75 بودجه مذکور.
ج - تامین محل پرداخت تعهدات مربوط به راه سازی از صرفه جویی اعتبار
ماده 58 بودجه کشور با موافقت وزارت دارایی .
د - تامین کسر بعضی اعتبارات بودجه 1320 وزارت بهداری از صرفه جویی
مواد دیگر همان بودجه با موافقت وزارت دارایی .
ه - تکمیل عده دبیر و آموزگار برای کلاسهای موجود از محل اعتبار تاسیس
آموزشگاه ها و کلاسهای دبستان و دبیرستان منظور در بودجه 1320 وزارت فرهنگ
و تامین کسر اعتبار ماده 14 بودجه مذکور از اعتبارات مصرف نشده دبستانهای
جدید با موافقت وزارت دارایی .
ماده 10 - وزارت دارایی مجاز است در مورد مصارف ارزی دولت تفاوت
اعتبار هر پهلوی 140 ریال را نسبت به نرخ فعلی ارز پرداخته و بابت
صرفه جویی اعتبارات بودجه 1320 کشور محسوب دارد.
ماده 11 - عمل وزارت دارایی به افزودن 10 دینار در هر لیتر بر مالیات
بنزین و پنج دینار در هر لیتر بر مالیات نفت از تاریخ 11 خرداد ماه 1320
تصویب و از هفتم آبان 1320 بر مالیات بنزین هر لیتر پانزده دینار افزوده
می شود.
تبصره 1 - کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و نمایندگان
آنها و واردکنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ هفتم آبان 1320 مشمول
مالیات مقرر در بالا است اعم از اینکه نسبت به آنها معامله قبلی شده باشد
یا نشده باشد.
تبصره 2 - مقررات این قانون نسبت به موجودی هفتم آبان 1320 به بعد
مواد نفتی نامبرده نیز قابل اجرا بوده و معاملاتی که قبل از آن تاریخ بین
تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد نفتی یا نمایندگان آنها و مصرف کنندگان
واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ نامبرده تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید
بوده و فقط در صورتی قابل اجرا شناخته می شود که خریدار مالیات های مقرر را
طبق قانون به فروشنده بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه هشتم آبان ماه یک هزار و
سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1320/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :