جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


ماده اول - به حقوق ثابتی که طبقات زیرین در تاریخ آخر مهر ماه 1320
دریافت می داشته اند:
1 - خدمتگزاران اداری مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین مجلس
شورای ملی و شهرداریها.
2 - افسران ارتش و امنیه از ستوان سوم به بالا.
3 - خدمتگزاران قضایی .
4 - استادان و دانشیاران مشمول قانون تاسیس دانشگاه .
5 - استادان و دانشیاران و روسای بخش و درمانگاه های بیمارستانهای
مشمول قانون اصلاح قانون دانشگاه .
6 - دبیران و آموزگاران مشمول قانون تربیت معلم و آموزگاران
قراردادی .
7 - پزشکان و پزشکیاران و دامپزشکان .
8 - کارمندان بنگاه راه آهن دولتی ایران .
9 - رییس مجلس شورای ملی و نمایندگان مجلس و معاون اداری مجلس .
10 - نخست وزیر و وزیران و سپهبدان و معاون و رییس دفتر نخست وزیری و
معاونین و روسای دفتر وزارتخانه ها و مدیران کل متصدی مقام و استانداران و
فرمانداران از تاریخ اول آبان ماه 1320 به نسبتهای زیر افزوده خواهد شد:
تا یک هزار ریال حقوق ماهیانه صد درصد - از یک هزار و یک ریال تا دو هزار
ریال نسبت به مازاد بر یک هزار ریال پنجاه درصد - از دو هزار و یک ریال
به بالا نسبت به مازاد بر دو هزار ریال بیست و پنج درصد.
تبصره - حداکثر حقوق کارمندان و طبقات مذکور در فقرات از 1 تا 8 این
ماده با منظور کردن اضافه فعلی از ماهی 6000 ریال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2 - حداقل حقوقی که در ماه به آموزگاران قراردادی پرداخته
خواهد شد در تهران از 400 ریال و در شهرها و قصبات از 300 ریال و در دهات
از 250 ریال کمتر نخواهد بود.
ماده دوم - حقوق ماهیانه کارمندان و افراد ارتش و امنیه از استوار یکم
به پایین به شرح زیر تعیین می شود:
استوار یکم ماهیانه 650
استوار دوم ماهیانه 600
گروهبان یکم ماهیانه 550
گروهبان دوم ماهیانه 500
گروهبان سوم ماهیانه 450
سرجوخه امنیه ماهیانه 400
سرباز پیمانی و تابین یکم امنیه بدون جیره ماهیانه 320
سرباز پیمانی و تابین دوم امنیه بدون جیره ماهیانه 300
سرباز یکم وظیفه ماهیانه 15
سرباز وظیفه ماهیانه 10
ماده سوم - حقوق کارمندان زیر پایه و ردیف افراد شهربانی و خدمتگزاران
جز دو برابر می شود ولی حداکثر حقوقی که به این طبقات پرداخته می شود از
ماهی 75 ریال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - به حقوق فعلی خدمتگزاران جز مجلس که تابع آیین نامه مخصوص
هستند مطابق جدولی که به تصویب هیات رئیسه مجلس رسیده است از صدی چهل تا
صدی شصت افزوده می شود.
ماده چهارم - حقوق پاسبانان و سرپاسبانان در تهران به شرح زیر تعیین
می شود.
پاسبان درجه 3 بی سواد ماهیانه 350 ریال
پاسبان درجه 3 باسواد ماهیانه 400 ریال
پاسبان درجه 2 ماهیانه 420 ریال
پاسبان درجه 1 ماهیانه 440 ریال
سرپاسبان درجه 3 ماهیانه 480 ریال
سرپاسبان درجه 2 ماهیانه 500 ریال
سرپاسبان درجه 1 ماهیانه 520 ریال
در سایر شهرستانها میزان حقوقی که به پاسبان و سرپاسبان پرداخته خواهد شد
طبق آیین نامه ای خواهد بود که هیات وزیران با عطف به وضعیت محل و هزینه
زندگی تدوین خواهد نمود.
ماده پنجم - نسبت به کارمندان قراردادی و حکمی با عطف به میزان حقوق و
تاریخ ورود آنها به خدمت اضافاتی طبق جدول زیرین منظور خواهد شد.
تبصره 1 - حداکثر حقوقی که به کارمندان قراردادی و حکمی داده خواهد
شد با منظور داشتن اضافه فعلی از ماهی پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2 - حداکثر حقوق خدمتگزاران قراردادی و حکمی جز از قبیل شوفر
تلفنچی و مکانیک و امثال آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف هیات
وزیران تدوین می شود.
>جدول : دوره 12 - جلد 1 - صفحه 550<
ماده ششم - نسبت به کارمندان روزمزدی هیات وزیران با عطف به نوع کار و
محل اقامت و داشتن عیال و اولاد آیین نامه ای جهت افزایش حقوق آنها تدوین
خواهد نمود.
ماده هفتم - به کارمندانی که حقوق آنها از دو هزار ریال کمتر است و
بیش از سه اولاد دارند برای هر فرزندی که سن او هیجده سال تمام نرسیده مدد
معاش معادل پنج درصد حقوق پرداخته خواهد شد.
ماده هشتم - حقوق منتظرین خدمت به همان تناسبی که حقوق رتبه آنها به
موجب این قانون افزایش یافته ترقی داده خواهد شد.
ماده نهم - به حقوق بازنشستگی بازنشستگان مشمول قوانین استخدام کشوری
و لشکری و وظیفه موظفین صدی 25 علاوه می شود.
مبلغی که از بابت این اضافه پرداخته خواهد شد از محل بودجه هزینه سال
1320 تامین و به صندوق بازنشستگی تحمیل نخواهد گردید.
ماده دهم - ماده 45 قانون استخدام کشوری به طریق زیر اصلاح می شود:
میزان حقوق بازنشستگی مساوی است با یک پنجاهم حد وسط حقوق 36ماهه اخیر
خدمت ضرب در عده سنوات خدمت .
ماده یازدهم - کارمندان مشمول قوانین استخدامی کشوری و لشکری که مشمول
شرایط بازنشستگی گردیده در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال
جاری درخواست بازنشستگی نمایند استثنائا با یک سوم علاوه بر آنچه طبق
مقررات خاص بازنشستگی خودشان مستحق هستند بازنشسته می شوند. وزارتخانه ها
نیز می توانند در آخر اسفند ماه 1320 کارمندان خود را که به سن بازنشستگی
رسیده اند طبق شرایط این ماده بازنشسته نمایند.
تبصره - به مستخدمینی که در اثر کسالت و تشخیص وزارتخانه مربوطه قادر
به ادامه خدمت نیستند و سن آنها از پنجاه سال متجاوز است حق داده می شود
که طبق شرایط ماده یازده این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
ماده دوازدهم - به کسور تقاعد عمومی مستخدمین کشوری و لشکری صدی یک و
نیم افزوده می شود.
ماده سیزدهم - فوق العاده های زیر طبق آیین نامه ای که هیات وزیران فعلی
تدوین خواهند کرد پرداخت خواهد شد و سوای آنها به هیچ وجه فوق العاده ای
پرداخت نمی شود.
1 - فوق العاده ویژه .
2 - فوق العاده کسر صندوق و تضمین .
3 - فوق العاده کشیک شب و اوقات تعطیل .
4 - فوق العاده کرایه خانه و اشتغال در خارج از مرکز.
5 - هزینه سفر.
6 - حق الکفاله .
7 - حق مقام .
8 - فوق العاده بدی آب و هوا.
9 - فوق العاده اقامت پزشکان در نقاط مرزی و محرومیت از مطب .
تبصره - فوق العاده ویژه تنها به اشخاصی تعلق خواهد گرفت که مجموع
حقوق و مزایای دریافتی آنها در آخر مهر ماه 1320 بیشتر از میزانی بوده که
در نتیجه اجرای این قانون به آنها پرداخته خواهد شد.
ماده چهاردهم - اشخاصی که بعد از تصویب این قانون به خدمت پذیرفته
می شوند و یا ترفیع می یابند حقوق یا اضافه ای را که این قانون برای رتبه یا
مقام آنها معین نموده دریافت خواهند داشت .
ماده پانزدهم - اضافاتی که به موجب این قانون پرداخته می شود مشمول
فقره 3 ماده 57 قانون استخدام کشوری نبوده و به نفع صندوق بازنشستگی کسر
نمی شود.
ماده شانزدهم - این قانون از اول آبان ماه 1320 اجرا می شود.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه ششم آبان ماه یک هزار و
سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1320/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :