جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان وزارت بازرگانی و پیشه
و هنر توام شده و به نام وزارت بازرگانی و پیشه و هنر نامیده خواهد شد.
وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مطابق حد اقل احتیاجات و در حدود بودجه های
مصوب سازمان اداری خود را داده پس از آزمایش تا آخر اسفند ماه 1320 برای
تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم دی ماه یک هزار و
سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1320/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :