جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی بودجه سال 1321 کشور را که مطابق صورت
ضمیمه از حیث درآمد به مبلغ سه هزار و یکصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و
بیست و دو هزار و نهصد و چهل ریال (3137822940 ریال ) و از حیث هزینه به
مبلغ سه هزار و یکصد و سی و هفت میلیون و ششصد و نود و پنج هزار و پنجاه
و سه ریال (3137695053 ریال ) بالغ می باشد تصویب و در مورد وزارتخانه ها و
ادارات به وزارت دارایی اجازه می دهد مصارف جاری آنها را در دو ماه و نیم
اول سال 1321 در حدود اعتباراتی که در بودجه های تفصیلی سال 1320 منظور
بوده و حقوق کارمندان و خدمتگزاران آنها را مطابق با مبلغ پرداخته شده و
یا تعهد شده اسفند ماه 1320 از محل اعتباراتی که برای آنها در بودجه 1321
تصویب شده است بپردازد.
پرداخت اعتبارات از 15 خرداد به بعد موکول بر این خواهد بود که
وزارتخانه ها بودجه تفصیلی خود و بودجه های تفصیلی ادارات مربوطه به خود را
با موافقت وزارت دارایی به کمیسیون مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.
پرداخت بودجه از تاریخ تقدیم به مجلس منتهی تا دو ماه طبق بودجه های
پیشنهادی (در صورتی که بودجه به تصویب کمیسیون نرسیده باشد) و بعد از دو
ماه طبق تصویبی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.
تبصره - وزارت دارایی مجاز است علاوه بر یکصد و پنجاه میلیون ریال که
در بودجه برای اداره کل امنیه پیش بینی شده تا میزان پنجاه میلیون ریال
اضافه اعتبار از محل اضافه درآمد و یا صرفه جویی های بودجه بر حسب تقاضای
وزارت کشور به اداره امنیه پرداخت نماید.
ماده دوم - مواد متمم بودجه سال 1320 تا آخر اردیبهشت ماه 1321 به قوت
خود باقی خواهد بود.
ماده سوم - اجازه ای که به موجب قانون 28 دی ماه 1320 به وزارت
بازرگانی و پیشه و هنر داده شده بود دائر به این که مطابق حداقل احتیاجات
و در حدود بودجه های مصوب سازمان اداری خود را تا آخر اسفند ماه 1320 بدهد
برای دو ماه و نیم تمدید می شود تا در ظرف این مدت وزارت نامبرده سازمان
خود را به طوری که در قانون مذکور مقرر شده است اصلاح و تکمیل نموده و در
ضمن بودجه تفصیلی 1321 به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست می باشد در جلسه سی ام فروردین
ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :