جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


ماده اول - پنجاه میلیون ریال پشیز ماده سوم قانون نهم اسفند ماه 1315
به پنجاه و چهار میلیون و نیم ریال مقرر می شود.
ماده دوم - وزارت کشاورزی مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش
نهال و بذور مطابق بهایی که از لحاظ بسط امور کشاورزی تشخیص می دهد به
کشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم به طور رایگان به آنها
بدهد.
ماده سوم - وزارت کشاورزی مجاز است منحصرا برای هزینه بهره برداری
کارخانجات چای سازی املاک واگذاری مبلغ یک میلیون و پانصد هزار(1500000)
ریال از بانک کشاورزی به عنوان وام دریافت و اصل و بهره آن را تا آخر سال
1322 از درآمد کارخانه ها مسترد دارد.
ماده چهارم - دولت مجاز است هر یک از کارخانه ها و بنگاههای معدنی و
صنعتی و بازرگانی و کشاورزی خود را که مقتضی بداند طبق اصول بازرگانی
اداره و بهره برداری نماید - مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای
تامین این مقصود لازم باشد به موجب آیین نامه هایی که با موافقت وزارت
دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید.
هر یک از کارخانه های وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومی آن دولت
مصلحت می بیند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده
میلیون ریال برای سرمایه بهره برداری این کارخانه ها از بانکهای دولتی مجاز
است . ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه های مذکور باید تا آخر
شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تفریغ حساب به کمیسیون بودجه مجلس شورای
ملی تقدیم شود.
ماده پنجم - وزارت دارایی مجاز است در سال 1321 و در اول هر سال
موجودی حساب درآمد و هزینه مقدماتی ثبت اسناد و املاک را به درآمد عمومی
انتقال داده و در جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور برای پرداخت
هزینه هایی از آن محل کافی نباشد مبلغی متناسب با احتیاج از تنخواه گردان
خزانه داری کل به آن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودی حساب سالیانه
به درآمد عمومی وام را از موجودی واریز و بقیه را به درآمد عمومی منتقل
نماید.
ماده ششم - ماده 89 قانون ثبت اسناد به طریق زیر اصلاح می شود:
ماده 89 - از درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب
زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف - از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به
مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به
مازاد چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار ریال و یک ریال تا بیست هزار
ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم .
ماده هفتم - وزارت دارایی مجاز است اراضی خالصه پشتکوه و لرستان را
غیر از آن چه که به موجب قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 تاکنون به طوایف
الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصجات و قرضه های
فلاحتی و صنعتی مصوب 17 دی ماه 1312 به فروش رسانده و بهای آن را به طوری
که قانون مزبور مقرر داشته است دریافت و صرف نماید.
ماده هشتم - وزارت دارایی مجاز است حقوقی را که به موجب احکام قطعی
برای دولت در املاک خالصه ای که منال آنها طبق قانون 20 اسفند 1306 فروخته
شده مسلم باشد ارزیابی نموده و به همان بها به مالکینی که املاک نامبرده
را خریده اند نموده اند یا قائم مقام آنها به اقساط پنج ساله بفروشد.
ماده نهم - وزارت دارایی مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خانکهدان و
مزارع چرک - حلال آباد واقع در دهستان خفر فارس در مقابل مبلغ 50/882640
ریال به رعایای آن محل صلح نموده و نیز ششدانگ مزرعه باغدانچه خالصه را
به مبلغ 85000 ریال به آنها فروخته ربع مجموع دو فقره بالا را که برابر
مبلغ 125/241910 ریال است دریافت و به حساب مخصوص فروش خالصجات به
خزانه داری بفرستد و بابت مبلغ 375/725730 ریال بقیه هم سند ثبتی را از
رعایا بگیرد که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتی آن
از تاریخ انجام معامله به هفت قسط که در حدود 103675 ریال می شود در مدت
هفت سال بپردازند.
ماده دهم - وزارت دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند جرائم و
زیان دیرکرد مالیاتهای غیر مستقیم را که مودیان به جهاتی موفق نشده اند در
سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به 1320
نیز می تواند استفاده نماید.
ماده یازدهم - از نظر پیشرفت امور کشاورزی و رفاهیت حال کشاورزان و
رعایا مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می دهد به موجب ماده 7 قانون
متمم بودجه 1320 کلیه بقایای تا آخر سال 1319 املاک و مستغلات و باغات
خالصه دولتی و رودخانه ها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات در تمام کشور و
همچنین بذر و حق الارض و پیش پرداخت مربوط به خالصه های مزبور اعم از آنهایی
که از مجاری قانونی و دادگاههای مربوطه مورد تعقیب واقع و دادنامه قطعی
رسمی راجع به آنها صادر شده و یا نشده باشد به ترتیب زیر تصفیه نماید:
1 - بقایای رعایا و زارعین خالصه از اجاره بها و حق الارض و آب بها و بذر و
مساعده و غیره در صورتی که مجموع بدهی سنواتی آنان نقدا و جنسا از ده
هزار ریال تجاوز ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.
2 - بدهی رعایا و زارعینی که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق
ماده 7 قانون متمم بودجه 1320 رسیدگی و واریخت گردد.
ماده دوازدهم - دولت می تواند در مورد قراردادهای مقاطعه کاری ساختمانی
و راه سازی که تا آخر شهریور ماه 1320 منعقد نموده است و به علت فرس ماژور
یا به دستور دولت و یا بقا مهلت مقرر در قرارداد تا آخر شهریور ماه 1320
خاتمه پیدا نکرده تجدید نظر نماید در صورت اقتضا ارقامی را که با وضع
کنونی متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد حداکثر بهای جدید به هر حال
نباید از ده درصد بهای باقیمانده کار نسبت به اصل قرارداد تجاوز نماید.
تبصره - مقاطعه کاران دست اول مکلفند تفاوتی را که به ترتیب بالا به
دست می آورند با مقاطعه کاران جز منظور نموده و عمل کنند و دولت نظارت در
اجرای این تکلیف خواهد نمود.
ماده سیزدهم - به منظور تشویق آبیاری و توسعه کشاورزی در خوزستان از
تاریخ اول فروردین 1321 کلیه مواد نفتی مورد مصرف موتورهای آبیاری
خوزستان از مالیات مواد نامبرده بخشوده می باشند.
ماده چهاردهم - دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارایی در آیین نامه های
موضوع ماده 13 قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید نظر نماید.
ماده پانزدهم - از اول 1321 اضافه وظیفه بازنشستگی موضوع ماده 9 قانون
6 آبان ماه 1320 از درآمد صندوق بازنشستگی پرداخت می شود.
ماده شانزدهم - اشخاصی که مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگی و یا
وظیفه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بازنشسته شده یا بعد از این
بازنشسته شوند و مجددا به خدمت رسمی برگردند خود و ورثه ایشان مطابق
مقررات عمومی از حقوق بازنشستگی و وظیفه استفاده خواهند نمود و آنچه زائد
از حد مقرر در قوانین استخدامی به ایشان داده می شده است به حساب نخواهد
آمد.
ماده هفدهم - وزارت دارایی مجاز است خدمت آقای ویلیام هنری رابرتس
تبعه انگلیس را که به عنوان حسابدار متخصص دولت برای نظارت درآمد
فرستاده ها و فروش محصولات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران به موجب قانون
هفتم آذر ماه 1316 برای مدت سه سال از 23 مرداد 1316 استخدام شده از
تاریخ 23 مرداد 1319 برای مدت سه سال دیگر تمدید و حقوق نامبرده را از
تاریخ تمدید تا آخر مدت سه سال به قرار ماهی یکصد لیر و 966 ریال
بپردازد.
ماده هیجدهم - مجموع حقوق و مزایای کارمندان و مستخدمین هر یک از
شهرداریها که درآمد آنها یک میلیون ریال و بیشتر باشد از صدی پانزده و
چنانچه کمتر از آن باشد از صدی بیست درآمد سالیانه آنها تجاوز نخواهد
کرد.
ماده نوزدهم - مبلغ حقوق روسای ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل و آمار
و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک با تصویب هیات وزیران معین می شود و
حداکثر آن مبلغی است که در بودجه تفصیلی وزارتخانه های مربوطه پیش بینی و
به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد و در هر حال از شش هزار ریال تجاوز
نخواهد کرد مگر آن که حقوق درجه متصدی آنها از این مبلغ تجاوز نماید که
در این صورت حقوق درجه نظامی خود را دریافت می نمایند.
ماده بیستم - حقوق شهردار تهران معادل مبلغی است که به تصویب انجمن
شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و از ماهی هفت هزار ریال تجاوز نخواهد
کرد.
حقوق شهردار شهرستانها و قصبات در حدود مبلغی است که در بودجه هر محل
پیش بینی و به تصویب انجمن شهرداری محل و وزارت کشور رسیده باشد - در
صورتی که حقوق رتبه متصدی کمتر از مبلغ پیش بینی شده باشد ممکن است به طور
کلی تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادل تمام آن حقوق در حدود
اعتبار مصوب در بودجه برقرار و پرداخت گردد در هر صورت میزان حقوق جمعا
از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ماده بیست و یکم - علاوه بر مبلغ یک هزار و بیست و چهار ریال و شصت و
پنج دینار (65/1024) ریال وظیفه بازنشستگی که طبق ماده 47 قانون استخدام
کشوری مصوب 28 اسفند ماه 1310 به بازماندگان مرحوم فرزین وزیر سابق دربار
تعلق می گیرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ریال و سی و پنج دینار
(35/2975) ریال نیز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذکور
به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ 19 ربیع الاول 1326 برقرار و پرداخت آن
از درآمد عمومی کشور به حساب ماده 50 بودجه کشور تصویب می شود. اضافه
مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که سن آنها از بیست و یک سال تجاوز
نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده قابل پرداخت
است .
ماده بیست و دوم - از تاریخ فوت مرحوم سید علی مساوات کارمند پیشین
وزارت دارایی ماهی ششصد ریال (600) به پنج نفر فرزند و زن آن مرحوم
پرداخته می شود. این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار
نکرده اند و در مورد پسرها مادام که به بیست و یک سال تمام نرسیده باشند
قابل پرداخت است .
ماده بیست و سوم - از اول 1321 وظیفه ورثه مرحوم سید جمال الدین واعظ
به ماهی سیصد و شصت ریال تصویب و برقرار می شود.
ماده بیست و چهارم - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود حقوق و مزایای
چهل و شش نفر کارمند جنگلبانی را که از اول سال 1321 به کار گماشته اند از
محل اعتبار منظور در بودجه وزارت کشاورزی تامین و پرداخت نماید.
ماده بیست و پنجم - وزارت دارایی مجاز است در ظرف سال 1321 بهای
مخابرات و مرسولات وزارت جنگ و ژاندارمری و شهربانی کل را علاوه بر اعتبار
بودجه پذیرفته و درآمد و هزینه آن را در حساب بودجه کشور جمعا و خرجا
منظور دارد.
ماده بیست و ششم - وزارت بهداری مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش
دارو که در حساب مخصوص به خزانه داری کل تحویل خواهد شد دارو خریداری
نماید حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه به محاسبات
دولت بوده و مجموع معامله باید جمعا و خرجا در لایحه تفریغ بودجه کشور
منظور گردد.
ماده بیست و هفتم - وزارت دارایی مجاز است پرداخت تعهدات سال 1320 و
سالهای قبل وزارت جنگ را در حدود باقی اعتبار سال مذکور آن وزارتخانه تا
آخر سال 1321 ادامه داده و مبلغی را که بعدا از دوره عمل 1320 پرداخته
می شود به حساب بودجه 1321 به عنوان تعهدات سالهای گذشته آن وزارتخانه
منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را به طور تفصیل تا آخر سال 1321 به
تصویب کمیسیون بودجه رسانیده و پس از تصویب پرداخت می شود.
ماده بیست و هشتم - وزارت دارایی مجاز است تعهداتی را که ژاندارمری
قبل از پیشنهاد بودجه تفصیلی علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفند می نماید در
حدود اعتبار سال 1321 ژاندارمری کل کشور بپردازد.
ماده بیست و نهم - وزارت دارایی مجاز است هزینه مخابرات تلگرافی و
مرسولات پستی سال 1320 اداره کل شهربانی و ادارات شهربانی شهرستانها را در
حساب بودجه سال نامبرده جمعا و خرجا منظور دارد.
ماده سی ام - وزارت دارایی مجاز است تا استهلاک بدهی های تثبیت شده و
تثبیت نشده دولت به بانک ملی ایران در هر سال مبلغی که از یکصد میلیون
ریال کمتر نباشد در بودجه کشور و بابت اصل و بهره بدهی ها به بانک مذکور
بپردازد.
ماده سی و یکم - وزارت بهداری مجاز است تمام یک قطعه باغ معروف به
پوستی واقع در کناره جاده ورامین را به ملکیت آقای فیروزآبادی به رایگان
واگذار نماید و آقای فیروزآبادی هم اراضی زیر را که مجموع آنها چهل و هفت
هزار و سیصد و پنجاه و هفت متر و سی و پنج سانتیمتر مربع می باشد به نام
بیمارستان فیروزآبادی وقف موبد خواهد نمود.
زمین بیمارستان فیروزآبادی .
تمام زمین سمت غربی بیمارستان .
زمین محل موتورخانه برق .
ماده سی و دوم - وزارت بهداری مجاز است یک میلیون و پانصد هزار ریال
برای ترمیم امور مالی بنگاههای خیریه بهداری و شیر و خورشید سرخ استانهای
3 و 4 از بانک ملی وام دریافت داشته و اصل و بهره آن را از محل اعتباری
که در بودجه های سال آینده خود منظور خواهد نمود به اقساط رد نماید.
ماده سی و سوم - وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه مخارجی را که در
حدود اعتبارات مصوب و طبق مقررات مربوطه پرداخته شده ولی به خرج بردن
اسناد آن به واسطه کافی نبوده اعتباری که به طور تخمین بابت تعهدات به
بودجه آن سال انتقال داده می شود مقدور نگردیده است به حساب اعتبار مذکور
به خرج بپذیرد.
ماده سی و چهارم - وزارت دارایی مجاز است درآمد حاصل از تصفیه سیم
مخلوط با خاکهای حاصل از ضرب پول در سالهای سابق موجود در ضرابخانه را پس
از وضع هزینه تصفیه به حساب درآمد عمومی منظور و در بودجه سال مربوطه
کشور جمع و خرج نماید این اجازه شامل عملیاتی که در سال 1320 برای انجام
این منظور به طور آزمایش به عمل آمده نیز خواهد بود.
ماده سی و پنجم - وزارت بازرگانی مجاز است پروانه ورود معاف از گواهی
صدور به مبلغ یکصد و نود و شش هزار و پانصد دلار (196500 دلار) برای چهل
دستگاه کامیون و دویست و هشتاد (280) حلقه لاستیک و مقدار لوازم یدکی که
در سال 1314 برای شرکت دولتی حمل و نقل خراسان وارد شده صادر نماید.
ماده سی و ششم - وزارت کشور مجاز است مبلغ سی و پنج میلیون و ششصد و
شصت و یک هزار و هفتصد و نود و نه ریال و نود و پنج دینار(95/35661799)
ریال که برای هزینه ساختمان موسسه برق و خرید کامیون و دوچرخه شهرداری
تهران از بانک ملی ایران به عنوان وام دریافت شده با فرع آن از محل درآمد
شهرداری تهران به اقساط معین در قرارداد مسترد نماید.
ماده سی و هفتم - عملی که تاکنون از طرف وزارتخانه ها نسبت به ترفیع
کارمندان لیسانسیه و دکترا می شده و استحقاق به ترفیع آنها پس از یک سال
توقف در پایه های سه و چهار و دو سال در پایه های پنج تشخیص می گردد تایید و
از تاریخ استحقاق حق استفاده دارند و مادام که قانون مخصوص وضع نگردیده
می توانند به همین ترتیب نسبت به ترفیع آنها رفتار نمایند.
ماده سی و هشتم - آموزشگاه عالی بهداشت مشهد و نظایر آن که بعدها در
سایر شهرستانها از طرف وزارت فرهنگ تاسیس می شود از شعب دانشکده پزشکی
تهران محسوب و مشمول مقررات مربوطه به دانشگاه تهران می گردد.
ماده سی و نهم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که برای هزینه پلمپ
کردن پوستهایی که در کشتارگاهها تحت نظر مامورین دامپزشک بازرسی می شود از
هر پوست پلمپ شده ده دینار دریافت دارد.
ماده چهلم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ بیست و هفت میلیون و دویست و
سی هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبارات زیر را از محل اضافه درآمد بودجه
کل از محل حاصل از کسر پاره ای از اعتبارات مصوب به تشخیص وزارت دارایی از
محل صرفه جویی های بودجه کشور تامین نماید.
1 - اضافه اعتبار وزارت کشاورزی :
الف - هزینه اتصال آب کوهرنگ به زاینده رود 5000000
ریال
ب - هزینه ساختمانهای آبیاری 4800000
ریال
جمع 9800000
ریال
2 - اضافه اعتبار وزارت فرهنگ :
الف - کسر اعتبار بودجه 2480550
ریال
ب - کسر اعانه آموزشگاههای ملی 1300000
ریال
ج - اضافه حقوق قانونی کارمندان فرهنگ شهرداریها 1420000
ریال
د - اعتبار کلاسهای اضافی 2500000
ریال
ه - توسعه فرهنگ فارس و بنادر 1000000
ریال
و - حق التدریس استادهای هنرستان عالی هنرهای زیبا 100000 ریال
جمع 8800550
ریال
3 - اضافه اعتبار وزارت بهداری برای شهرستانها خاصه فارس و بنادر و
کرمان به مصرف خواهد رسید. 2000000
ریال
4 - اضافه اعتبار دولت 4000000
ریال
5 - اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت 1000000
ریال
6 - اضافه اعتبار شهربانی کل برای پانصد پاسبان اضافی 1500000
ریال
7 - اضافه اعتبار مجلس شورای ملی برای کمک به
کارگران چاپخانه 130000 ریال
جمع کل 27330550
ریال
تبصره 1 - وزارت فرهنگ مکلف است دانشکده حقوق را تکمیل نماید به طوری
که لیسانسیه های حقوق بتوانند به تحصیل دیپلم دکترا نائل شوند.
تبصره 2 - وزارت دارایی مجاز است که اعتبارات وزارتخانه ها را در قسمت
اضافات قانونی و افزایش مربوط به اشخاص کثیرالاولاد مستخدمین دولت را از
صرفه جویی بودجه کل کشور بپردازد.
ماده چهل و یکم - مبلغ چهارصد ریال شهریه درباره دو فرزند و عیال
علی اکبر قاسمی کارگر آزمایشگاه ضرابخانه که پس از سی سال خدمت در نتیجه
انجام وظیفه فوت نموده است برقرار و پرداخت آن به حساب اعتبار شهریه و
وظیفه تصویب می شود. شهریه مذکور در مورد ورثه ذکور تا رسیدن به بیست و یک
سال تمام و در مورد اناث مادام که شوهر اختیار نکرده اند قابل پرداخت
می باشد.
ماده چهل و دوم - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت راه می توانند
اشخاصی را که به موجب حکم وزارتی استخدام شده اند و مشمول قانون استخدام
کشوری نمی باشند با حقوق دریافتی آنها در اسفند ماه 1320 مطابق مقررات
آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به موجب قرارداد استخدام
نمایند.
ماده چهل و سوم - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر می توانند برای تدریس در
هنرسرای عالی اشخاصی را که درجه علمی آنها در رشته های مربوط دکتری یا
معادل آن بوده و سن آنها کمتر از 25 سال نباشد با رتبه دانشیاری استخدام
و حقوق آنها را از اعتبار حق التدریس بپردازند ترفیع این قبیل کارمندان از
لحاظ توقف در مراتب با رعایت مقررات قانون دانشگاه بر طبق آیین نامه ای
خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده چهل و چهارم - برای احداث خزانه های جنگل و خرید جنگلهای مخروبه
به منظور احداث جنگل در آنها و پیوند درختهای میوه جنگلی و احداث جنگلهای
مصنوعی به وزارت دارایی اجازه داده می شود از هر متر مکعب چوب صنعتی که از
جنگلهای شمال حمل می شود بیست ریال دریافت و به وزارت کشاورزی بپردازد که
به مصارف مربوط برسانند.
تبصره - دهاقین و کشاورزان محلی برای احتیاجات زراعتی و ساختمانهای
شخصی از این قانون مستثنی و از پرداخت بیست ریال در هر متر مکعب معاف
می باشند.
ماده چهل و پنجم - وزارت دارایی مجاز است باغ مهدیه در شهرری را با
تمام منضمات و ملحقات و آب ملکی به قیمت حداقل که در اعلان مزایده ای که
منتشر شده به جمعیت خیریه شیر و خورشید سرخ ایران واگذار نماید و قیمت آن
را به چهار قسط متساوی سالیانه دریافت دارد.
ماده چهل و ششم - اشخاصی که در نتیجه اجرای ماده پنجم قانون 25 مهر
ماه 1320 تبرئه شده و می شوند حق ادعا و مطالبه حقوق گذشته و خسارت از
دولت را ندارند و فقط جرائمی که از آنها دریافت شده است باید مسترد شود -
برای تامین محل پرداخت این جرائم در سال 1322 دولت اعتبار کافی در بودجه
منظور خواهد نمود.
ماده چهل و هفتم - وزارت دارایی مجاز است صرفه جویی های ماهیانه و
سالیانه مواد بودجه سال 1321 ژاندارمری کل کشور را به مصارفی که در سایر
مواد بودجه آن اداره رییس کل ژاندارمری صلاح بداند برساند.
ماده چهل و هشتم - عوائد اوقاف هر شهرستان که مصرف معینی ندارد و باید
در مطلق بریات صرف شود با نظارت فرهنگ به مصرف تعلیمات و مدارس ملی و
بهداری همان شهرستان خواهد رسید.
ماده چهل و نهم - انتقال افسران ارتش به خدمات کشوری فقط در دو مورد
زیر به تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود:
1 - در مواردی که ژاندارمری کل و شهربانی کل کشور به وجود آنها محتاج
باشد
2 - در مواردی که افسران دارای اطلاعات علمی و فنی مخصوص بوده و
انتقال آنها منحصرا برای استفاده از معلومات آنها لازم باشد.
ماده پنجاهم - وزارت دارایی مجاز است استثنائا تعهدات علاوه بر اعتبار
مواد مربوط بودجه وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنها را طبق صورتهای تفصیلی
تصویبی کمیسیون بودجه از محل اعتباراتی که در بودجه سال 1321 منظور شده
است بپردازد.
ماده پنجاه و یکم - مواد زیر در سال 1321 به قوت خود باقی است :
مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 11 - 14 - 23 - 28 - 29 - 30 قانون متمم بودجه
1320.
مواد 15 - 18 - 19 - 24 - 26 - 27 قانون متمم بودجه 1320.
مواد 9 - 7 قانون متمم بودجه 1318.
ماده 1 قانون متمم بودجه 1316.
ماده 24 قانون متمم بودجه 1314.
ماده 6 قانون متمم بودجه 1313.
ماده 4 قانون متمم بودجه 1312.
ماده 4 قانون مصوب 8 آبان 1320.
تبصره 1 - ماده هشتم قانون متمم بودجه سال 1320 راجع به پنبه در سال
1321 نیز به قوت خود باقی است و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه و وش و
جوزقه و فروش داخلی آن را با فروش تخم پنبه با موافقت کمیسیون کشاورزی
مجلس شورای ملی برای هر محل تعیین و اعلام نماید.
تبصره 2 - احتیاجات محلی کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات
کرباس بافان و اصناف جز از قبیل حلاج - طناب باف - زیلوباف و غیره را باید
در هر محل از خرید خود مستثنی و تامین نماید.
ماده پنجاه و دوم - دولت مجاز است بازنشستگان مشمول ماده 24 قانون
تقسیمات کشور مورخ 16 آبان ماه 1316 و همچنین بازنشستگان مشمول ماده 3
قانون اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب 29/6/11 را مطابق آخرین رتبه ای که
در حین بازنشستگی داشته اند به خدمت بپذیرد.
در صورت پرداخت کسور تقاعد مدت بازنشستگی آنها جزو خدمت محسوب خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم - علاوه بر مبلغ 7/1346 ریال وظیفه بازنشستگی ورثه
مرحوم عبدالرحیم خلخالی مبلغ 3/653 ریال و علاوه بر مبلغ 05/752 ریال
وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم حسن فلسفی مبلغ 95/747 ریال به شرح ماده سوم
قانون وظایف مورخ 9 ربیع الاول 1326 درباره ورثه برقرار و پرداخت آن از
درآمد عمومی کشور به حساب اعتبار موضوع ماده 50 بودجه کشور تصویب می شود و
اضافه مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که از بیست و یک سال تجاوز
نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده اند قابل
پرداخت است .
ماده پنجاه و چهارم - حقوق وزیران مشاور و سازمان منع احتکار و همچنین
مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجی و دادگاههای املاک واگذاری مادام که
سازمان و اعتبارات مربوط به آنها به موجب قانون دیگری تصویب نشده است از
اعتبار دولت قابل پرداخت می باشد.
ماده پنجاه و پنجم - رجوع کارهای اضافی بیش از بیست و پنج درصد از
مقدار کاری که در قراردادهای ساختمانی پیش بینی می شود ممنوع و وزارت
دارایی مجاز است فقط بهای اضافه کارهایی که تا این تاریخ علاوه بر میزان
مقرر در قراردادها به مقاطعه کارها رجوع شده است در حدود واحدهای بهای
کارهای اصلی بپردازد.
ماده پنجاه و ششم - وزارت دارایی مجاز است کسر بودجه مجلس شورای ملی
را تا حدود مبلغ چهارصد هزار ریال از محل صرفه جویی بودجه مجلس تامین
نماید.
ماده پنجاه و هفتم - دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه 1321 قانون
مخصوصی برای مهندسین تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده پنجاه و هشتم - دولت مکلف است مسئله مطالبات شهرداری را از شاه
سابق تعیین نموده و آنها را وصول و به شهرداری تحویل دهد.
ماده پنجاه و نهم - وزارت راه مکلف است معادل مبلغ کارنامه عملجات از مطالبات مقاطعه کارها کسر و پس از رسیدگی طلب عمله و کارگرها را پرداخته و از مطالبات مقاطعه کارها کسر نماید.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و نه ماده است در جلسه پنجم آذر ماه یک هزار
و سیصد و بیست یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :