جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده 1 - طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت فوق العاده زمان حکومت نظامی و دادگاه های تجدید نظر آن و مقررات راجع به صلاحیت و طرز رسیدگی در دادگاه های نامبرده و حق تجدید نظر و اجرای احکام و همچنین تعیین نوع بزه هایی که در قوانین کیفری مصرح است از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاه ها باید رسیدگی شود به موجب مقررات و آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری و وزارت جنگ تنظیم و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی می رسد.
ماده 2 - احکام صادره از دادگاه های نظامی مذکور در ماده (1) قابل فرجام نخواهد بود.
تبصره - حکم اعدام و حبس موبد قابل فرجام است و دیوان کشور خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
ماده 3 - در صورتی که دولت مقتضی بداند ممکن است بعضی از کارمندان قضایی این دادگاه های نظامی اعم از بازپرس و دادستان و دادرسان خود آن دادگاه ها از میان کارمندان قضایی وزارت دادگستری انتخاب شوند و ترتیب آن در آیین نامه پیش بینی خواهد شد.
ماده 4 - مقررات قوانین دیگر که با این قانون مخالف باشد تا زمانی که حکومت نظامی در هر نقطه بر قرار است درباره این دادگاه های نظامی موقتی بلااثر خواهد بود.
این قانون از تاریخ تصویب آیین نامه آن قابل اجرا و شامل بزه هایی نیز خواهد بود که قبلا در زمان حکومت نظامی واقع شده و تا تاریخ اجرای این قانون نسبت به آن حکمی صادر نشده باشد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :