جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


مواد زیر داخل در صلاحیت دادگاه های موقت نظامی می باشد:
1 - کلیه بزه هایی که مشمول ماده 173 قانون کیفر عمومی است .
2 - بزه هایی که مشمول ماده 223 و 225 قانون کیفر عمومی است .
3 - تحصیل وجه نقد یا هر چیز دیگر به وسیله تهدید و اجبار طبق ماده
234 قانون کیفر عمومی .
4 - ارتکاب قاچاق اسلحه به نحوی از انحا مندرجه در ماده 43 قانون
مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه اصلاحی اسفند 1315.
5 - بزه هایی که مشمول ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی است .
6 - بزه هایی که مشمول ماده 165 و 166 و 167 قانون کیفر عمومی است .
7 - بزه هایی که مشمول بند ب ماده 269 مکرر قانون کیفر عمومی است .
8 - در ماده 52 آیین نامه دادگاه های نظامی سهو چاپی اصلاح می شود و
بنابراین ماده مزبور به ترتیب زیر خواهد آمد:
ماده 52 - بزه های مذکور در مواد 16 - 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب پنجم
محرم 1326.
مواد هشت گانه الحاقی به آیین نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت
زمان حکومت نظامی که به شرح بالا در تاریخ 20 تیر ماه 1321 به تصویب
کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است به موجب قانون مصوب 23
اردیبهشت ماه 1321 قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
>جدول : دوره 13 - جلد 1 - صفحه 326<
بهای تخم پنبه علوفه بابت سهمیه کشاورزان پنبه کار هر تن 1332 ریال
بهای تخم پنبه علوفه جهت سایر کشاورزان و دامداران هر تن 1998 ریال
بهای تخم پنبه بذری جهت کشتکاران هر تن 400 ریال
صورت بالا در تاریخ هفتم آذر ماه 1321 به تصویب کمیسیون پارلمانی کشاورزی
رسیده و به موجب تبصره اول ماده 52 قانون متمم بودجه کل سال 1321 مصوب 5
آذر ماه 1321 قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :