جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 9 آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در
زمان حکومت نظامی مصوب 16 خرداد 1321 کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی
حذف و مواد 6 و 8 و 12 و 14 و 15 و16 آیین نامه مذکور به نحو زیر اصلاح
می گردد:
ماده 6 - برای رسیدگی به جنایات نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای
رسیدگی به جنحه از یک نفر افسر تشکیل می گردد.
ماده 8 - دادستانی دادگاه های بدوی با یک نفر افسر ارتش است که به عده لازم
دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت . دادیارها و بازپرسها نیز از افسران
ارتش خواهند بود.
ماده 12 - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر و برای
رسیدگی به امور جنایی از پنج نفر از افسران ارتش تشکیل می شود و به عده
لازم کارمند علی البدل از افسران انتخاب خواهد شد.
ماده 14 - دادرسان نظامی به موجب حکم وزارت جنگ منصوب می شوند.
ماده 15 - عده دادگاه های نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب
مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنگ معین می کند.
ماده 16 - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی
باشد و به قدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد.
تبصره - مواد فوق نسبت به پرونده هایی که قبل از تاریخ تصویب این مواد
تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده های نامبرده باید به
ترتیب سابق تکمیل و در دادگاه هایی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود.
اصلاح آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی موقت مشتمل بر یک ماده که
در جلسه بیست و یکم شهریور ماه 1322 به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری
مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب ماده اول قانون مصوب 23 اردیبهشت ماه
1321 قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :