جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده اول - بند 24 و 28 از ماده 20 آیین نامه خرداد ماه 1322 و عبارت
(مسلحانه ) از بند 21 مرقوم حذف می گردد.
ماده دوم - بند 26 از ماده 20 آیین نامه فوق به شرح زیر اصلاح می گردد:
جرائم مشمول ماده 258 قانون کیفر عمومی .
ماده سوم - رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 43 اصلاح شده در اسفند 1315
از قانون مجازات مرتکبین قاچاق از تاریخ تصویب این آیین نامه با دادگاههای
نظامی موقت خواهد بود.
ماده چهارم - تبصره ماده 16 آیین نامه شهریور 1322 نسخ می شود.
ماده پنجم - پرونده هایی که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاههای نظامی
موقت خارج شده در صورتی که منتهی به صدور حکم نشده به دادسراهای دادگستری
مراجعه می گردد.
ماده ششم - این آیین نامه از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می شود.
آیین نامه اصلاح آیین نامه مصوب 16 خرداد 1322 و 21 شهریور 1322 که مشتمل بر
شش ماده است به شرح بالا در تاریخ اول آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و
چهار به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و به موجب
قانون مصوب 23 اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :