جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


ماده اول - به منظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاری آنان
با یکدیگر و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران و
شهرستانهایی که اهمیت بازرگانی دارند اطاقهای بازرگانی تاسیس می شود.
ماده دوم - اطاقهای بازرگانی که بر طبق ماده یک تاسیس می شود کلیه
نظریات خود را نسبت به اوضاع اقتصادی آن حوزه به وزارت بازرگانی و
رونوشتی هم به دفتر اطاقهای بازرگانی در تهران خواهند فرستاد.
ماده سوم - دفتر اطاقهای بازرگانی مذکور در ماده 2 از طرف وزارت
بازرگانی در تهران تاسیس خواهد شد.
سازمان و وظایف این دفتر به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید معین می شود.
ماده چهارم - عده کارمندان اطاقهای بازرگانی در تهران بیست و پنج نفر
و در شهرستانها بر حسب اهمیت محل از 7 تا 15 نفر خواهد بود.
ماده پنجم - دوره انتخابی اطاقهای بازرگانی دو سال و کارمندی آن
افتخاری است .
ماده ششم - بازرگانانی که بر حسب مقررات ماده 9 حق شرکت در انتخابات
را دارند کارمندان اطاق را از بین بازرگانانی که موافق ماده (10) واجد
شرایط انتخاب شدن می باشند به رای مخفی جمعی و با اکثریت نسبی انتخاب
می نمایند.
ماده هفتم - وزیر یا نماینده وزارت بازرگانی حق حضور در جلسات و شرکت
در مذاکرات و تصمیمات اطاقهای بازرگانی را دارد. در هر جلسه که وزیر حضور
داشته باشد ریاست افتخاری را دارا خواهد بود.
ماده هشتم - اطاقهای بازرگانی برای کارهای اداری خود در حدود احتیاجات
سازمان اداری داشته و اعضا آن را از کارمندان رسمی و غیر رسمی انتخاب
خواهند کرد.
حقوق اعضا مزبور از بودجه اطاقهای بازرگانی پرداخته می شود.
حق انتخاب و کارمندی
ماده نهم - بازرگانان و شرکت ها و بنگاه های بازرگانی که نام آنها در
دفتر ثبت اسامی بازرگانان حوزه انتخابیه ثبت و حائز شرایط زیر باشند
می توانند در انتخابات اطاق بازرگانی شرکت نمایند:
الف - قبول کارمندی عمومی اطاق بازرگانی حوزه انتخابیه .
ب - اشتغال به بازرگانی در موقع انتخابات .
ج - عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت .
د - عدم ورشکستگی به تقصیر.
ه - نبودن تحت قیمومیت .
و - اقامت در حوزه اطاق بازرگانی .
ماده دهم - کسانی می توانند به کارمندی اطاق بازرگانی انتخاب شوند که
دارای شرایط زیر باشند:
الف - نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان ثبت و دارای برگ کارمندی
عمومی اطاق بازرگانی باشند.
ب - تبعه ایران باشند.
ج - در حوزه اطاق بازرگانی مقیم باشند.
د - سن کمتر از سی سال نباشد.
ه - محکوم به جنحه و جنایت یا تحت قیمومیت نباشند.
و - ورشکست به تقصیر نباشند.
ز- مدت ده سال مشغول بازرگانی بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال به
بازرگانی داشته باشند.
ماده یازدهم - روسا و مدیران بانکها و شرکت ها و بنگاه های بازرگانی
داخلی می توانند به کارمندی اطاق های بازرگانی انتخاب شوند.
ماده دوازدهم - بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق کارمندی اطاق های
بازرگانی محروم می باشند.
در ترتیب انتخابات
ماده سیزدهم - برای انتخاب کارمندان اطاق بازرگانی در هر محل به دستور
وزارت بازرگانی انجمنی به ریاست فرماندار مرکب از نمایندگان وزارت
بازرگانی دادگستری و بانک ملی هر کدام یک نفر و شش نفر از معاریف
بازرگانان محل تشکیل می شود.
انجمن با رعایت مفاد مقررات این قانون به وسیله آگهی مخصوص یا درج در یکی
از جراید کثیرالاانتشار به اطلاع عامه بازرگانان خواهد رسانید که در ظرف یک
هفته در انجمن حضور بهم رسانیده نام خود را در دفتر ثبت اسامی بازرگانان
ثبت نموده و ورقه کارمندی عمومی دریافت و رای خود را نسبت به انتخاب
کارمندان اطاق بازرگانی تسلیم نمایند.
در آگهی مزبور نکات زیر رعایت خواهد شد:
1 - ایام و محل و اوقاتی که برای ثبت اسامی و گرفتن ورقه کارمندی و دادن
رای مقرر می شود.
2 - عده کارمندانی که باید انتخاب شوند.
ماده چهاردهم - پس از انقضا مدت اخذ آرا انجمن انتخابات در ظرف مدتی
که زاید از پنج روز نخواهد بود استخراج آرا نموده نتیجه انتخابات و اسامی
منتخبین را اعلام خواهد داشت .
ماده پانزدهم - مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلان
اسامی کارمندان اطاق بازرگانی از یک ماه نباید تجاوز نماید.
ماده شانزدهم - کارمندانی که دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اطاق
بازرگانی حاضر نشوند مستعفی محسوب می شوند.
ماده هفدهم - هر یک از کارمندان اطاق بازرگانی که به عنوان جنحه یا
جنایت مورد تعقیب جزایی واقع شوند تا ختم محاکمه موقتا از حضور در جلسات
اطاق بازرگانی محروم خواهند بود.
ماده هیجدهم - هر گاه به واسطه استعفا یا فوت و یا به مقتضای ماده 16
و 17 در کارمندان اطاق بازرگانی کسر پیدا شود از منتخبین بعد از عده
اولیه به ترتیب اکثریت نسبی تعیین خواهند شد و مدت کارمندی آنان بقیه مدت
کارمندان خارج شده خواهد بود.
وظایف اطاقهای بازرگانی
ماده نوزدهم - وظایف اطاقهای بازرگانی به قرار زیر است :
1 - تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع به امور بازرگانی و صنعتی به
وزارت بازرگانی .
2 - اظهار نظر راجع به اوضاع بازرگانی و صنعتی با ذکر وسائل اصلاح و
توسعه آن و تقدیم گزارش های جامع سالیانه راجع به جریان امور بازرگانی به
وزارت بازرگانی .
3 - اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در کلیه قوانین بازرگانی به
عمل آید مخصوصا نسبت به تعرفه های گمرکی .
4 - تاسیس دفتر اطلاعات و احصائیه های بازرگانی .
5 - تنظیم کتاب اسامی بازرگانان و مختصات بازرگانی آنها.
6 - اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت اقدامات اقتصادی .
7 - انجام وظایفی که به موجب آیین نامه ها یا قوانین علیحده از طرف
دولت به عهده اطاق بازرگانی واگذار می شود.
ماده بیستم - نظریات اطاقهای بازرگانی مخصوصا راجع به مسائل زیر از
طرف وزارت بازرگانی خواسته می شود:
1 - در باب وضع یا تغییر و اصلاح قوانین مربوطه به بازرگانی و اقتصادی
و تعدیل نرخ ها.
2 - راجع به مسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق العمل و
بیمه و ترتیب دفاتر بازرگانان و دلالها.
3 - راجع به نمایشگاه های کالا.
4 - راجع به عوارض و مالیات های مربوط به امور بازرگانی .
5 - قدغن موقتی از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و
اظهار نظر در تزیید و اصلاح صادرات .
6 - اصلاح و ترقی وسائل حمل و نقل .
7 - تهیه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتی .
8 - امتیازات بازرگانی .
ماده بیست و یکم - در آمد اطاقهای بازرگانی از محل های زیر خواهد بود:
1 - حقی که اطاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه با تعرفه
مصوبه وزارت بازرگانی اخذ می نمایند.
2 - حق کارشناسی یا داوری در مواردی که اطاق بازرگانی کارشناس یا
داور واقع شود.
3 - منافع موسساتی از قبیل مجله و امثال آن که اطاق بازرگانی تاسیس
نماید.
4 - عوارضی که به نام اطاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و
بازرگانان گرفته می شود و آن معادل است با صدی یک مالیات بر درآمدی که به
دولت می دهند.
ماده بیست و دوم - درآمدهای مذکور در ماده 21 و همچنین موجودی سالهای
گذشته به حساب مخصوصی در بانک ملی ایران به نام وزارت بازرگانی متمرکز
شده و هزینه اطاقهای بازرگانی از محل حساب فوق پرداخته خواهد شد.
هر اطاق بازرگانی بودجه هزینه خود را از حقوق کارمندان و کرایه محل و
هزینه موسسات تابعه و غیره همه ساله تنظیم نموده و به وزارت بازرگانی برای
تصویب ارسال خواهد نمود - وزارت بازرگانی بودجه هزینه هر یک از اطاقها را
جمعا و بدون ورود در اقلام جز آن تصویب و ابلاغ می نماید و معادل یک دوازدهم
بودجه مصوبه در هر ماه را به بانک اجازه خواهد داد که به اطاق بازرگانی
محل بپردازد.
مازاد درآمدهای مزبور با تصویب وزارت بازرگانی به مصرف تاسیسات اطاقهای
بازرگانی خواهد رسید.
ماده بیست و سوم - اطاقهای بازرگانی مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود
را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظیم و برای اطلاع منتشر نموده و صورتی هم
برای وزارت بازرگانی بفرستند.
وزارت بازرگانی از مجموع صورتهای مزبور و کلیه درآمد اطاقهای بازرگانی آن
سال صورت جمع و خرج واحدی انتشار خواهد داد.
ماده بیست و چهارم - ترتیب انتخاب هیات رئیسه و وظایف آنها و حضور و
غیاب کارمندان و عده جلسات و سازمان اطاقهای بازرگانی در ضمن آیین نامه
مخصوص با تصویب وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد.
ماده بیست و پنجم - اطاقهای بازرگانی می توانند در مسائلی که مربوط به
وظایف آنها می شود برای کسب اطلاع مستقیما به وزارتخانه ها و ادارات دولتی
رسما مکاتبه نمایند.
ماده بیست و ششم - اطاقهای بازرگانی طبق مقررات قانون بازرگانی شخصیت
حقوقی دارند.
ماده بیست و هفتم - اطاقهای بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور
و یا کارشناس واقع شوند.
ماده بیست و هشتم - قانون اطاق بازرگانی مصوب دهم مهر ماه 1309 و متمم
آن مصوب اسفند ماه 1310 از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
ماده بیست و نهم - پس از تصویب این قانون اطاقهای بازرگانی کنونی منحل
و اطاقهای بازرگانی جدید مطابق قانون تشکیل خواهد شد.
ماده سی ام - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و مامور اجرای این قانون
است .
این قانون که مشتمل بر سی ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیارینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :