جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است برای تمرکز امور خواربار و تامین آذوقه
کشور وزارتی به نام وزارت خواربار تاسیس نماید.
وزارت خواربار مکلف است سازمان و بودجه تفصیلی خود را پس از آزمایش تا
آخر آذر ماه 1321 با موافقت وزارت دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
حقوق کارمندان و هزینه های ضروری وزارت خواربار تا آخر آذر ماه 1321 از
محل اعتبارات قسمت اقتصادی وزارت دارایی بر طبق درخواست وزیر خواربار و
حواله وزارت دارایی و از اول دی ماه 1321 طبق بودجه تقدیمی به مجلس و پس
از تصویب مجلس مطابق بودجه مصوبه پرداخت خواهد شد و نیز دولت مجاز است هر
یک از ادارات اقتصادی وزارت دارایی و شعب مربوطه به آن را که صلاح بداند
با بودجه و اعتبارات و اختیاراتی که فعلا دارند به وزارت خواربار و یا به
وزارتخانه های دیگر انتقال دهد.
تبصره - حوائج وزارت خواربار به وسائط نقلیه و لوازم آن مقدم بر کلیه
حوائج اشخاص و ادارات دیگر خواهد بود و وزارت راه مکلف است هر مقدار واگن
راه آهن که مورد احتیاج وزارت خواربار باشد به تشخیص و تقاضای وزارت
خواربار مقدم بر تمام تقاضاها و محمولات شناخته و در اختیار وزارت خواربار
بگذارد و نیز کلیه وزارتخانه ها و ادارات و شرکتها و بنگاه ها مکلفند
درخواست های وزارت خواربار را در خصوص وسائط نقلیه و لوازم آن مقدم بر هر
حاجت دیگر قبول نموده و به موقع اجرا بگذارند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام مهر ماه یک هزار و سیصد
و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیارینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :