جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


ماده اول - به وزارت بهداری اجازه داده می شود برای خرید و فروش دارو و تنظیم تقسیم آن در کشور بنگاهی به نام بنگاه دارویی تاسیس نماید.
ماده دوم - وزارت بهداری مجاز است مبلغ ده میلیون ریال وام از بانک ملی ایران گرفته و سرمایه این بنگاه قرار دهد و علاوه بر آن داروهای موجود دولت هم جز سرمایه این بنگاه خواهد بود طرز اداره نمودن این بنگاه مطابق اصول بازرگانی بوده و برای اداره نمودن آن هیات مدیره مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و وزارت بهداری خواهد بود.
ماده سوم - منافع فروش دارو با مخارج اداری بنگاه دارویی در هیچ مورد نباید از صدی بیست تجاوز کند.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :