جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 393قانون آئین دادرسی مدنی برگهای احضارواخطاررا نمی توان به استنادگواهی مامورجزءاسنادرسمی برای اساس تطبیق قرارداد.
حکم شماره 4332-29/12/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4332
تاریخ تصویب :
1319/12/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :