جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده اول - اتباع خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان
شخص ثالث وارد دعوی گردند مکلفند در صورت تقاضای مدعی علیه برای تادیه
مخارج محاکمه و خساراتی که ممکن است به پرداخت آن محکوم گردند تامین
بدهند.
تقاضای مزبور فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می شود و باید در محاکمه
عادی ضمن اولین لایحه ای که به محکمه داده می شود و در محاکمه اختصاری در
اولین جلسه به عمل آید و الا مسموع نخواهد بود.
ماده دوم - محکمه در ضمن قراری که راجع به تامین می دهد میزان آن را
معین خواهد کرد و مادام که تامین داده نشده محاکمه متوقف خواهد ماند.
ماده سوم - تبعه خارجه که در خاک دولت متبوع او اتباع ایران از دادن
تامین معاف هستند از دادن تامین در ایران معاف خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و هشتم شهریور ماه 1308
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :