جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگر از طرف خواهان نسبت به مهرمنتسب به او درسند ابرازی طرف مقابل تکذیب شود و از ناحیه خوانده مزبوراشخاصی بعنوان مطلع معرفی وبرای احراز صحت مهرتقاضای تحقیق ازآنهاگردددادگاه نبایدبدون تحقیق ازاشخاص مذکوربه استناد قانون شهادت و امارات تقاضای مزبوررابی تاثیروغیرقابل قبول دانسته واظهارعقیده برعدم احرازصحت انتساب مهرنمایدچه برای شمول قانون شهادت و امارات نسبت به موردوجهی بنظرنمی رسد.
حکم شماره 83-15/1/16شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
83
تاریخ تصویب :
1316/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :