جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 5.93/ت 24738ه 4/3/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 5498/1 مورخ 9/3/.138 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی - مصوب 1379 - اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات
ماده 1 - به منظور پیشرفت و توسعه هنر همتراز با شان تاریخی ، دینی وملی هنر در این سرزمین و برخورداری آن از موقعیت واعتبار برجسته ملی و بین المللی بناید فرهنگی و هنری رودکی - که دراین اساسنامه بنیاد نامیده می شود - به صورت موسسه عمومی غیر دولتی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
ماده 2 - بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برطبق این اساسنامه و قوانین مقررات مربوط اداره می شود.
ماده 3 - مرکزبنیاددرتهران است و بنیاد می تواند با تصویب هیات امنا در تهران یا سایر نقاط کشور شعبه ایجاد نماید.
ماده 4 - سال مالی بنیا از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای اولین سال که شروع آن از تاریخ تشکیل بنیاد خواهد بود.
ماده 5 - وظایف بنیادرا رعایت قوانین ومقررات مربوط عبارتنداز:
1 - ایجاد بستر فعالیتهای حرفه ای هنری و ادبی در تولید و عرضه هنر.
2 - تلاش در تبیین و نشر مبانی نظری هنر و نمونه سازی در زمینه هنرهای دینی وملی .
3 - توسعه فضاهای هنری از طریق ساخت ، بازسازی و فعال کردن تالارها و مراکز هنری ، بهره گیری از امکانات موجود و جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی و غیر دولتی در توسعه فعالیتهای هنری و ادبی .
4 - شناخت و به کارگیری استعدادهای درخشان هنری و ادبی ، تشکیل شرکتها، موسسات و گروه های مرتبط با اهداف ووظایف بنیاد.
6 - تربیت کادرفنی خبره در زمینه خدمات تصصی ، پشتیبانی فنی و تجهیزات هنری از طریق برگزاری دوره های آموزش تخصصی هنر.
7 - همکاری و تعامل با موسسات فرهنگی وهنری داخی و خارجی ، ارائه مشاوره وانجام مشارکت یا مباشرت در اداره مراکز فرهنگی و هنری کشور.
8 - افزایش توان کمی و کیفی تولید و عرضه آثار هنری وادبی و تشکیل کارگاه ها و گروه های حرفه ای هنر.
9 - حمایت مادی و معنوی از آفرینش های حرفه ای هنرمندان کشور.
.1 - فراهم ساختن محیط های مناسب وسالم برای فعالیت علاقمندان به هنر.
11 - برگزاری همایش ها و جشنواره های هنری و ادبی و شرکت در جشنواره ها و گردهمائی های هنری وادبی داخلی و خارجی .
12 - تشکیل آرشیو ملی از آثار موسیقی و تئاتر و ایجادبانکهای اطلاعاتی موردنیاز.
فصل دوم - ارکان و تشکیلات بنیاد
ماده 6 - ارکان بنیاد عبارتنداز:
1 - هیات امنا.
2 - هیات مدیره .
3 - مدیرعامل .
4 - بازرس قانونی .
ماده 7 - هیات امنا تشکیل می شوداز:
1 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیات امنا) .
2 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
3 - دنفر از صاحب نظارن در امور فرهنگی و هنری که به انتخاب و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت دو سال منصوب می شوندو انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
7 - معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیرهیات امنا)
ماده 8 - وظایف هیات امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتنداز:
1 - تدوین راهبردها، سیاستها و خط مشی .
2 - نظارت عالی بر فعالیتهای جاری .
3 - تصویب آئین نامه های مال ، معاملاتی ، اداری و استخدامی .
4 - تصویب تشکیلات ونمودار سازمانی .
5 - تصویب برنامه و بودجه سالانه .
6 - بررسی گزارش عملکرد و صورتهای مالی سالانه .
7 - تعیین و عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس هیات امنا.
8 - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل وبارزس قانونی .
ماده 9 - حلسات عادی هیات امنا هر شش ماه یکبار تشکیل می شود. در موارد خاص جلسه فوق العاده به دعوت رئیس هیات امنا تشکیل خواهد شد.
تبصره 1 - جلسات هیات امنا با شرکت هفت نفر از اعضاء شامل رئیس هیات امنا رسمیت یافته و تصمیمات نیز با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت تساوی آرای حاضران رای رئیس هیات امناملاک است .
تبصره 3 - ابلاغ تصمیمات هیات امنا توسط دبیرآن انجام می گیرد.
تبصره 3 - ابلاغ تصمیمات هیات امنا توسط دبیرآن انجام می گیرد.
ماده .1 - هیات مدیره بنیاد از سه نفر عضو موظف تشکیل می شود که با پیشنهاد رئیس هیات امنا و تصویب هیات امنا برای مدت دو سال انتخاب می شون، انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تاانتخاب مدیران جدید، مدیران قبلی انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره - جلسات هیات مدیریه با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن حداقل با دو رای موافق معتبر است .
ماده 11 - وظایف هیات مدیره با رعایت قوانین ومقررات مربوط عبارتنداز:
1 - حفظ مصالح ومنافع بنیاد.
2 - بررسی تشکیلات ونمودارهای سازمانی و آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری برنامه های جذب نیروی انسانی و پیشنهاد آن به هیات امنا.
3 - بررسی ، پیشنهاد وتصویب انعقاد هر گونه قرارداد در حدود اعتبارات و وظایف پیش بینی شده .
4 - بررسی و تایید گزارشهای مالی ، حساب و صورتهای مالی سالانه جهت طرح در هیات امنا.
5 - افتتاح حساب در بانکها وموسسات اعتباری به نام بنیاد.
6 - بررسی وتصویب اخذ تهسیلات وانواع مشارکتها به پیشنهاد مدیرعامل .
7 - ارائه صورتهای مالی سالانه بنیاد به هیات امنا.
ماده 12 - مدیرعامل از بین اعضا یهیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا منصوب می شود.
تبصره 1 - مدت انتصاب مدیرعامل دو سال وانتصاب مجدداوبلامانع است .
تبصره 2 - عزل مدیرعامل به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب رئیس هیات امنا خواهد بود.
ماده 13 - وظایف واختیارات مدیرعامل بنیاد با رعایت قوانین و مقررا مربوط عبارتنداز:
1 - اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره .
2 - پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه بنیاد به هیات مدیره .
3 - تهیه و ارائه گزارشات مالی ،حساب و صورتهای مالی سالانه .
4 - پیشنهاد برنامه های جذب نیروی انسانی .
5 - جلب مشارکت های مردمی و نهادهای مدنی .
6 - خرید، فروش ، اجاره بهره برداری از اموال و دارائی های بنیاد و انجام سایر معاملات .
7 - دعوت و برگزاری جلسات هیات مدیره .
8 - عزل ونصب معاونان ، مدیران وکارکنان بنیاد براساس تشکیلات مصوب هیات امنا.
9 - پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات از بانکها موسسات مالی و اعتباری وانجام آن مطابق آئین نامه های مصوب هیات امنا.
.1 - ارائه گزارش عملکرد سالانه بنیاد به هیات مدیره .
11 - اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن در کلیه مراجع قضائی با تعیین وکیل" href="/tags/54096/حق-تعیین-وکیل/" class="link">حق تعیین وکیل و توکیل به غیر ولوکرارا".
12 - اجرای کلیه وظایف تفویضی و محوله از طرف هیات مدیره .
تبصره - قراردادها واسناد مالی وتعهدآور بنیاد با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده 14 - بازرس قانونی بنیاد سازمان حسابرسی است .
ماده 15 - وظایف بازپرس عبارتنداز:
1 - ارائه گزارشهای مالی به هیات امنا.
2 - ارائه گزارش به هیات امنا در مواردی که خلاف مصوبات و مقررات بنیاد عمل شده است .
تبصره - انجام وظایف بازرسی باید به گونه ای باشد که مانع فعالیتهای جاری بنیاد نشود.
فصل سوم - امور مالی
ماده 16 - منابع مالی بنیاد عبارتنداز:
1 - اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان کمک به بنیاد باتصویب هیات امنا و پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ردیف اختصاصی در بودجه سالانه کشور منظور می شود.
2 - درآمدهای ناشی از ارایه خدمات یا فروش تولیدات فرهنگی و هنری .
3 - هدایا و کمهای اشخاص حقیقی و حقوقی .
4 - دریافت تسهیلات و هدایا به صورت ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی با تائید هیات امنا.
5 - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بنیاد.
ماده 17 - هر گونه اصلاح در این اساسنامه پس از تصویب هیات امنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وتصویب هیات وزیران انجام می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16685
تاریخ تصویب :
1381/02/01
تاریخ ابلاغ :
1381/03/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :