×

آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی

آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی

آئین-نامه-تعرفه-های-خدمات-خاص-پزشکی-قانونی
شماره 4635/81/1 13/3/1381
بدینوسیله آئین نامه تعرفه خدمات پزشکی قانونی موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سال 72 که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید است . جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمودشیرج

براساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بشرح زیر تصویب و از تاریخ 1/1/1381 لازم الاجرا است .
ماده 1 - سازمان پزشکی قانونی کشور وکلیه مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آئین نامه های قبلی ملغی الاثر می باشد.
ماده 2 - سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی بشرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید.
ضمنا" هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیک که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می شود حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می گردد.
1 - معاینه پزشکی قانونی برای هرنفر در هرنوبت مراجعه سرپائی 000/22 ریال
2 - معاینات روانپزشکی قانونی از بیماران سرپائی 000/40 ریال
3 - معاینه پرده بکارت بادرخواست شخصی 000/100 ریال
4 - معاینه پرده بکارت ، دبر ویا هردو به درخواست مراجع ذیربط 000/22 ریال
5 - معاینه پزشکی قانونی برابررسی لواط 000/22 ریال
6 - معاینه پزشکی قانونی و بررسی نازائی در زنان 000/50 ریال
7 - معاینه پزشکی قانونی و بررسی عنن و سترونی (عقیمی)درمردان 000/50 ریال
8 - معاینه پزشکی قانونی و اظهارنظر برای سقط درمانی 000/100 ریال
9 - معاینه پزشکی قانونی دربالین بیمار در منازل و بیمارستانها 000/200 ریال
10 - تعیین میزان از کارافتادگی 000/100 ریال
11 - تعیین سن 000/100 ریال
12 - تعیین میزان نقص عضوی ، ارش و یا هردو برای هرنفر در یک پرونده 000/120 ریال
13 - اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی (رشیدبودن ) 000/62 ریال
14 - بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه رایگان
15 - بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمانها وادارت 000/22 ریال
16 - گواهی صحت مزاج جهت استخدام برابر مجموع تعرفه معاینات و آزمایشات انجام شده
17 - کارشناسی در خصوص تعیین آلات جرم 000/22 ریال
18 - عکسبرداری(فتوگرافی) ازافراد 000/10 ریال
19 - معاینه جسد و صدور جواز دفن 000/100 ریال
20 - نگهداری جسد در سردخانه برای هرشبانه روز با درخواست بستگان متوفی 000/100 ریال
21 - حمل جسد از سطح شهر (منازل، بیمارستانها و نظایرآن ) به پزشکی قانونی 000/40 ریال
22 - مومیائی کردن اجساد 000/500/2 ریال
23 - ضد عفونی کردن اجساد 000/120 ریال
24 - صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی به درخواست اشخاص یا استعلام شرکتهای بیمه و موسسات دولتی و غیردولتی 000/22 ریال
25 - بررسی علت فوت واظهارنظرکارشناسی در خصوص اجسادیکه جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است به درخواست مراجع ذیربط 000/75 ریال
26 - کارشناسی تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویت جسد 000/22 ریال
27 - رادیوگرافی در موارد مختلف طبق تعرفه خدمات درمانی
28 - تفسیرکلیشه های رادیوگرافی همراه مراجعین توسط رادیولوژیست سازمان 000/22 ریال
29 - وجود خون در ادرار 000/5 ریال
30 - آزمایش بررسی الکل در خون یا ادرار (هریک به تنهائی ) 000/45 ریال
31 - آزمایش تعیین درصد الکل در محلولهای ارسالی 000/45 ریال
32 - آزمایش ادرار برای تشخیص مصرف مواد مخدر در مراجعین سرپائی 000/70 ریال
33 - آزمایش ادرار برای تشخیص خاملگی 000/15 ریال
34 - آزمایش خون برای تعیین گروه اصلی خون و( ار هاش) در مراجعین سرپائی 000/10 ریال
35 - آزمایش خون برای تعیین گروه اصلی خون و( ار هاش) در اجساد 000/12 ریال
36 - تعیین نسبت پدر وفرزندی برای هر نفر از طریق گروه های خونی 000/180 ریال
37 - آزمایش (اچ . ال . ای) آزمایشات تکمیلی ابوت برای هرنفر 000/80 ریال
38 - نمونه برداری از آثارموجود در صحنه جرم 000/100 ریال
39 - اسپرموگرام 000/15 ریال
40 - آزمایش (وی . دی . آر . ال ) آزمایش غربالی بررسی سفلیس 000/10 ریال
41 - آزمایش کامل سم شناسی در اجساد 000/100 ریال
42 - آزمایش کامل آسیب شناسی در اجساد 000/100 ریال
43 - آزمایش کامل سم شناسی بر روی نمونه های غیربیولوژیک (مواد نامعلوم و مواد غذائی) در هر پرونده 000/180 ریال
44 - تعیین گروه خون و لکه ها و مو 000/35 ریال
45 - بررسی نمونه ارسالی از نظر وجود اسپرم و تعیین گروه خونی آن 000/50 ریال
46 - آزمایش تشخیصی بر روی نمونه داروئی جهت تعیین نوع دارو 000/70 ریال
47 - تشخیص (سی . او) در نمونه خون جسد 000/45 ریال
48 - بررسی وجود مواد مخدر در اجساد 000/80 ریال
49 - تست حاملگی از طریق خون (بی - اچ - سی - جی ) 000/30 ریال
50 - آزمایش (دی . ان . آ) 000/300 ریال
51 - حق کارشناسی کمیسیون پزشکی 000/450 ریال
52 - حق آبونمان مجله برای هرجلد 000/5 ریال
53 - حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان
54 - حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی ماهیانه 000/150 ریال
55 - تعرفه خدمات آموزشی براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان و آئین نامه داخلی سازمان
ماده 3 - در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند مقامات مجاز از طرف رئیس سازمان ، مدیران کل و روسای پزشکی قانونی استانها و شهرستانها می توانند آنان را از پرداخت هزینه های مربوطه معاف نمایند.
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمدهاشمی شاهرودینوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16685

تاریخ تصویب : 1381/03/13

تاریخ ابلاغ : 1381/03/25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.