جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


سئوال - آیا با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1376، چنانچه رای صادره از هیات این ماده به زیان سازمان جنگلها و مراتع باشد آیا این سازمان می تواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید یا خیر؟
شماره و تاریخ نظریه : 2014/7 - 8/3/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
نظرات ارائه شده توسط نمایندگان در کمیسیونها از جمله هیات موضوع ( تعیین تکلیف اراضی اختلافی" href="/tags/28757/قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی/" class="link">قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367) نظرات شخصی آنان بوده و اصل براین است که این نمایندگان از استقلال رای برخوردارند لذا در صورتی که نماینده ای در هیات به پرونده ای رای مثبت داده باشد این رای مانع از آن نخواهد بود که در مواردی که قانون اجازه می دهد، اداره متبوع نماینده بتواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید. بدیهی است وارد بودن اعتراض موکول به رسیدگی مرجع تجدید نظرخواهد بود.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2014
تاریخ تصویب :
1381/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :