جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 8446/ت .2654ه 11/3/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/3/1381 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نود:
آقای محمدستاری فر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ودرموارد زیر تعیین می شود:
1 - تغییر دستگاه اجرائی تمام یا پروژه هائی از طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه 1381 کل کشور، موضوع ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380
2 - تغییر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای مصوب متناسب با تغییر تشکیلات ، جابجائی وظایف بین دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشروی ، موضوع بند (ب ) ماده ( 85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
3 - کسر اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، جهت در اختیار قراردادن اعتبار مذکور به شهرداری ذیربط، موضوع بند (الف ) ماده (90) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص امور اجرائی موارد یاد شده اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16683
تاریخ تصویب :
1381/03/08
تاریخ ابلاغ :
1381/03/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :