جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 309قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه یکی ازطرفین لازم دانست اصل سندطرف مقابل رابه بیندبایدتاسه روزپس ازابلاغ رونوشت سندی که به رویت اصل آن احتیاج است به دفتردادگاه اطلاع بدهدبنابراین اگررونوشت مدارک طرف مقابل ازطرف دفتردادگاه بدوی به وکیل اوابلاغ گرددومشارالیه به دفترآن دادگاه احتیاج خودرابه رویت اصل اطلاع ندهدبااین حال درخواست ارائه اصل سنددرمرحله پژوهشی وصدورقرارخروج مدرک مزبورازعداددلائل به واسطه ارائه ندادن اصل درآن مرحله بی موردخواهدبود.

حکم شماره 252/7-29/7/20شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
7252
تاریخ تصویب :
1320/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :