جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگریکی ازاصحاب دعوی به منظورمعرفی اساس تطبیق امضاهای مسلم الصدورطرف که درپرونده دیگری بوده تقاضای خواستن پرونده مزبوررا نمایددادگاه نباید(به استناداینکه پرونده مورداستنادمتعلق بخودتقاضا کننده است می توانسته است مورداستفاده واستخراج کند)ازخواستن پرونده خودداری نماید.
حکم شماره 1149-17/6/28شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1149
تاریخ تصویب :
1328/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :